Protestni koncert

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Muzička škola "Petar Krančević", koju pohadja oko 500 đaka, već dugi niz godina muči muku  sa nedostatkom  prostora. Na rešavanju problema angažovano je rukovodstvo škole, roditelji učenika

Provalili u trafo stanicu

- Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela teška krađa i uništenje i oštećenje javnih uređaja, policija je uhapsila četiri osobe s područja sremskomitrovačke i rumske opštine. Rambo M.

Udario policajca

- Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela nasilničkog ponašanja i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, Nikola R. (23) je priveden istražnom sudiji Osnovnog suda

Bonsai – umetnost patuljastog drveća

<p style="text-align: justify;"> Umet­nost ga­je­nja pa­tu­lja­stog dr­ve­ća sta­ra je ne­ko­li­ko hi­lja­da go­di­na i pr­vi put se ja­vlja za vre­me vla­da­vi­ne di­na­sti­je Han u Ki­ni. Na za­pa­du se po­ja­vlju­je kra­jem 19. ve­ka.</p> <p

Crtaju gde stignu

<p style="text-align: justify;">Kom­pa­ni­ja „Dži­ni­jus“ pred­sta­vi­la je no­vi ta­blet na­me­njen umet­ni­ci­ma i di­zaj­ne­ri­ma ko­ji omo­gu­ća­va cr­ta­nje i pi­sa­nje gde god da se na­la­ze. Reč je o ure­đe­ju „ma­u­spen M508V“ od pet

Narod traži konkurentne rezultate

<p style="text-align: justify;">Srem­sku Mi­tro­vi­cu i ne­ko­li­ko okol­nih se­la  12. apri­la je po­se­tio , pred­sed­nik No­ve Sr­bi­je sa sa­rad­ni­ci­ma. U ovu po­se­tu  do­šao je, ka­ko nam je ob­ja­snio  da bi se

Još je­dan krug

<p style="text-align: justify;">Po­sto­je ne­ko­li­ko raz­voj­nih fa­za u ži­vo­tu čo­ve­ka, a naj­lu­đe su pu­ber­tet i kri­za sred­njih go­di­na. Rin­gi­špil u ti­nej­džer­skoj gla­vi je ne­što što ro­di­te­lji mo­ra­ju da pre­ži­ve, ali pu­ber­tet

Trka u štiklama

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Pro­te­kle su­bo­te Kan­ce­la­ri­ja za mla­de je na grad­skom tr­gu or­ga­ni­zo­va­la Ukr­šnju tr­ku u šti­kla­ma ko­je su mo­ra­le da iz­no­se naj­ma­nje osam san­ti­me­ta­ra. Pod bud­nim okom atlet­skih su­di­ja