Vraća se manastirska imovina

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Široj javnosti je malo poznata činjenica da čak 20 odsto teritorije Nacionalnog parka "Fruška gora" pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kojoj je ta imovina svojevremeno zakonom oduzeta u

Pojačana kontrola na Batrovcima

- Komandir Stanice Granične policije na Batrovcima Đorđe Borđoški izjavio je da je zbog problema sa lažnim azilantima iz Srbije, pojačana kontrola putnika na ovom prelazu prema Hrvatskoj. - Vrše

Rumunsko lažno zlato

- Poslednjih meseci na području Srema policija je registrovala pojavu da rumunski državljani prodaju lažan zlatni nakit. Ovi slučajevi su otkriveni kraj oba autoputa kroz Srem i zato iz Policijske

Sajam ženskog preduzetništva

- Sajam ženskog preduzetništva, drugi po redu, održan je u četvrtak u sremskomitrovačkom PSC „Pinki“ uz učešće četrdesetak udruženja žena iz Srema, kao i udruženja pčelara, vinara i cvećara.

Jo­ga – za zdra­vo te­lo, duh i um

Ne­ga­tiv­na ener­gi­ja, na­go­mi­la­ni stres  i ten­zi­ja, sva­ko­dnev­ni pra­ti­o­ci br­zog tem­pa sa­vre­me­nog ži­vo­ta, u ko­jem je tr­ka za pro­fi­tom je­di­ni smi­sao, glav­ni su fak­to­ri i uzroč­ni­ci bo­le­sti u po­sled­njih ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja. U

Održan „Štrudelfest“

Nemački nacionalni savez Subotice i podružnica saveza u Sremskoj Mitrovici, Centar za kulturu „Sirmijumart“ i Bibloteka „Gligorije Vozarević“ organizovali su, protekle subote, na gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici „Štrudelfest“, manifestaciju

Ka­ra­van mla­dih LDP-a

Ka­ra­van mla­dih LDP-a po­se­tio je ne­dav­no Srem­sku Mi­tro­vi­cu i pred­sta­vio gra­đa­ni­ma plat­for­mu omla­din­ske po­li­ti­ke. Mla­di LDP-a in­si­sti­ra­ju na sve­o­bu­hvat­noj re­for­mi sred­njeg i vi­so­ko­škol­skog obra­zo­va­nja, otva­ra­nju Kan­ce­la­ri­je za mla­de u sva­kom me­stu

Sred­stva me­nja­ju si­ste­ma­ti­za­ci­ju

Se­kre­tar Skup­šti­ne gra­da pod­se­ća da su me­sne za­jed­ni­ce, kao po­se­ban ob­lik me­sne sa­mo­u­pra­ve, osno­va­ne  od stra­ne gra­da i da bi pre­sta­le da po­sto­je tre­ba po­seb­na grad­ska od­lu­ka, ali se