Tokom vikenda sedam nezgoda

- Od petka do ponedeljka, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovano je sedam saobraćajnih nezgoda u kojima je pet osoba zadobilo lake telesne povrede. Zbog vožnje u stanju

Šestoro lakše povređeno u četiri nezgode

- Od juče su na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane četiri saobraćajne nezgode u kojima je šest osoba zadobilo lake telesne povrede. Zbog magle koja smanjuje vidljivost i

Ko se bo­ji sne­ga još?

Ka­ko da zna­te ko­li­ko ste­pe­ni je na­po­lju bez ter­mo­me­tra? On­da kad dvo­ri­šni pas ule­će unu­tra čim otvo­ri­te vra­ta, iako ste mu to iz­ri­či­to za­bra­ni­li,  si­gur­no je mi­nus pet­na­est. Kud sve

Po­tra­ga za uzroč­ni­kom

Pro­šle sre­de, pr­vog fe­bru­a­ra, Cen­tar za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti Za­vo­da za jav­no zdra­vlje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­ja­vio je epi­de­mi­ju Q gro­zni­ce u  se­lu No­ćaj u ma­čvan­skom de­lu srem­sko­mi­tro­vač­ke op­šti­ne.

Po­be­di­te vi­ru­se

Re­ši­te se ki­ja­vi­ce Oslo­bo­di­će­te se ki­ja­vi­ce i do­sad­nog cu­re­nja iz no­sa, ako na ža­ru ili rin­gli za­pa­li­te ko­ri­cu hle­ba i taj dim udi­še­te ne­ko­li­ko pu­ta dnev­no po dva-tri mi­nu­ta. Ili uka­paj­te

Ru­ka br­ža od zvu­ka

E, da­kle, ne­ma nam dru­ge. Mo­ra­mo po­če­ti svi da kra­de­mo. Do­sad su kra­li  ovi, oni, ali go­to­vo je, glad je za­ku­ca­la na vra­ta, sad mo­ra­mo kra­sti svi. Od svih. Osim

Tre­ba sa­če­ka­ti re­zul­ta­te no­vog po­pi­sa

<strong> Šid - </strong>Na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća u Ši­du, jed­na od ta­ča­ka dnev­nog re­da bi­la je i utvr­đi­va­nje pred­lo­ga od­lu­ke o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma sta­tu­ta Op­šti­ne Šid. Pri­li­kom gla­sa­nja o ovom

Kra­de­nu ro­bu pro­da­va­li ot­pa­di­ma

Srem­sko­mi­tro­vač­ka po­li­ci­ja je to­kom ja­nu­a­ra pri­ve­la vi­še li­ca osum­nji­če­nih za iz­vr­še­nje ne­ko­li­ko kra­đa po Sre­mu, pri če­mu je ra­sve­tljen i deo mi­ste­ri­je ne­sta­lih vo­do­vod­nih i ka­na­li­za­ci­o­nih šah­to­va po Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.