Komemoracija povodom smrti Darka Radovanovića

– Povodom tragične smrti pevača Darka Radovanovića (36), u sremskomitrovačkom Pozorištu „Dobrica Milutinović“ održan je komemorativni skup. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović rekao je na komemoraciji da je Darko Radovanović

Pr­vi let avi­o­na po­mo­ću ener­gi­je Sun­ca

<strong> </strong> , švajcarski eksperimentalni avion koji drži svetski rekord sa letom od 26 sati isključivo pomoću energije Sunca, krenuo je iz zapadne Švajcarske na prvi međunarodni let ka Belgiji. Solarni avion najnovije

Let­nja de­ko­ra­ci­ja u ku­ći

Za­ve­se i ne­ko­li­ko ja­stu­či­ća u žu­toj bo­ji bi­će pra­vo let­nje osve­že­nje za vaš dom. Do­bro će se uko­pi­ti sa be­lom, cr­nom, svim bo­ja­ma dr­ve­ta, ze­le­nom ili tam­no pla­vom. Uz ovu

Sr­ce od­ka­za­lo na ma­tu­ri

<strong> Ruma</strong> - U tre­nu­ci­ma naj­ve­ćeg sla­vlja na ve­če­ri, pre­ko sto­ti­nu osma­ka OŠ “Du­šan Jer­ko­vić” u Ru­mi, po­vo­dom za­vr­šet­ka  ško­le, ize­na­da je po­zli­lo še­sna­e­sto­go­di­šnjoj Iva­ni La­za­re­vić, ko­ja je na pu­tu za

Oču­va­na i pod­mla­đe­na stran­ka

Ove od­lu­ke do­ne­lo je 115 de­le­ga­ta iz 35 me­snih or­ga­ni­za­ci­ja SPS-a, ko­je oku­plja­ju oko 2.000 čla­no­va, me­đu ko­ji­ma je sve vi­še mla­dih. Re­dov­noj kon­fe­ren­ci­ji Grad­ske or­ga­ni­za­ci­je SPS-a, ko­ja je odr­ža­na pro­te­kle

Kr­plje­nje

Te­ško je vre­me. Ko ni­je do­sad kr­pio ga­će i ča­ra­pe, kr­pi­će. O pan­ta­lo­na­ma da i ne go­vo­ri­mo. Obu­ća­ri tr­lja­ju ru­ke.  Od pla­te se ne mo­že po­šte­no ni na­je­sti, pa bi

Tri­ko­vi za ski­da­nje ki­lo­gra­ma

Raz­mi­šljaj­te o to­me šta tre­ba da je­de­te, a ne šta da iz­be­ga­va­te. Vo­će i po­vr­će je­di­te ba­rem pet pu­ta dnev­no, jer će­te la­ko uto­li­ti glad i une­će­te do­volj­no bilj­nih vla­ka­na

I Li­bij­ci be­že pre­ko Sre­ma

Ta­las ile­gal­nih mi­gra­na­ta i kri­jum­ča­re­nja lju­di za­plju­snuo je za­pad­ne gra­ni­ce Sr­bi­je u Sre­mu i ne­ma da­na da se ne ot­kri­je ne­ki ile­gal­ni pre­la­zak, po­ku­šaj kri­jum­ča­re­nja lju­di ili da sa hr­vat­ske