Za­što nam tre­ba sred­nji ni­vo vla­sti – re­gi­je

<p style="text-align: left;"> Dr­ža­va je za ova­ko ne­što pre­ši­ro­ka, a op­šti­ne pre­u­ske. Re­gi­je, što bi Srem­ci re­kli, ta­man. Za ne­ke pak dru­ge funk­ci­je i Po­kra­ji­na je pre­ši­ro­ka, kao na pri­mer za

Kul­tu­ra i umet­nost

Po­sto­ji me­sto u gra­du gde se mo­že za­do­vo­lji­ti du­hov­na glad, po­di­ći svest o umet­no­sti, gde se mo­gu raz­me­nji­va­ti ide­je, cr­pi­ti in­spi­ra­ci­ja...ta­kvo jed­no me­sto u svim gra­do­vi­ma pa i u na­šem

Vitamini – gde ih ima i čemu služe?

Vi­ta­min A na­la­zi se naj­vi­še u sle­de­ćim na­mir­ni­ca­ma: šar­ga­re­pa, ze­le­no i tam­no­ze­le­no po­vr­će, na­ran­dža, žu­to vo­će i po­vr­će, ja­ja, mle­ko, mleč­ni pro­iz­vo­di (pa­vla­ka, sir, kač­ka­valj, ma­slac...). Struč­nja­ci sma­tra­ju da vi­ta­min

Kako reformisati obrazovanje

– Grad Sremska Mitrovica i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovali su u Sremskoj Mitrovici javnu tribinu

Poginula 70-godišnja žena

- U eksploziji koja se u utorak uveče, oko 22,00 časa, dogodila u stambenoj zgradi u Novim Banovcima život je izgubila Ljiljana M. (70). Kako je saopštila policija, uviđaj na

Nov­ci u ru­ka­ma ne­struč­nih lju­di

Ba­uk tran­zi­ci­je kru­ži srp­skom knji­žev­no­šću, pa je ta­ko svo­ju te­mu na­met­nuo i ovom ese­ju. Pri­ča je ovo na­ša, iz do­ba tran­zi­ci­je. Vre­me sa­da­šnje. No­si­lac te­me je pro­iz­vod i to iz

Vo­žnja

Na­rod smo ko­ji je do­sta sklon da la­že, mr­si, mu­va, iz­vla­či se i pro­vla­či. Za to uvek ima­mo oprav­da­nje-  ner­vi­ra nas za­kon ko­ji če­sto sma­tra­mo glu­pim ili ne­po­treb­nim, na­la­zi­mo da 

Ubio suprugu, pa sebe

Krnješevci- U noći između ponedeljka i utorka, u porodičnoj kući u Krnješevcima kod Stare Pazove, Živko J. (58) ubio je svoju nevenčanu suprugu Snežanu J. (51), a potom presudio sebi.