Neonatologiji pet inkubatora

- U akciji Humanitarnog fonda B92 “Bitka za bebe”, sremskomitrovačka Opšta bolnica dobiće ukupno pet inkubatora za Odeljenje neonatologije.  Prva dva inkubatora već se koriste na Odeljenju neonatologije koje su

Nova ambulanta u Mitrovici

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- U ovom gradu , na lokaciji između naselja kod Kazneno popravnog zavoda i severno od Planinske ulice, počeli su zemljani radovi u sklopu  izgradnje nove zdravstvene ambulante.

Čekićem udarao advokata

– Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju, uhapšen je Slavko P. (69) iz Sremske Mitrovice. Kako se osnovano sumnja, Slavko P. je prekjuče oko 10

Menadžment u komunalnim preduzećima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - "Menadžment u srpskim komunalnim preduzećima" naziv je knjige koju je napisao docent dr predavač na Univerzitetu "Megatrend", zajedno sa grupom autora, a koja je izašla pred

De­vo­jač­ki san

Da ni­je la­ko po­sti­ći svet­ski uspeh, ostva­ri­ti svo­je sno­ve,  po­sve­do­či­la nam je  po­zna­ta be­o­grad­ska i svet­ska ma­ne­ken­ka  Iva­na Stan­ko­vić pro­mo­vi­šu­ći svo­ju auto­bi­o­gra­fi­ju u mi­tro­vač­koj bi­bli­o­te­ci, pre ne­ko ve­če.  Pod­se­ti­la nas

No­vem­bar­ski da­ni i no­ći

Sva­ki grad ima svo­ju sla­vu pa ta­ko i naš. Sla­va Srem­ske Mi­tro­vi­ce je­ste Mi­trov­dan (pra­znik sve­tog ve­li­ko­mu­če­ni­ka Di­mi­tri­ja). Kao sva­ki sve­čar,  grad  do­ma­ćin se le­po umio, sre­dio, uži­vao s  go­sti­ma, 

Za­što ko­sa opa­da u zi­mu

Opa­da­nje ko­se mo­že bi­ti fi­zi­o­lo­ško - oče­ki­va­no, kao i pa­to­lo­ško, znak bo­le­sti. Pri utvr­đi­va­nju vr­ste bo­le­sti ko­ja uzro­ku­je ili mo­že bi­ti u ve­zi sa opa­da­njem ko­se pr­ven­stve­no se ru­ko­vo­di­mo kli­nič­kom

Pomoć za Strahinju

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Petnaestogodišnji iz Sremske Mitrovice oboleo je od distrofije mišića. Za dodatne analize i lečenje u  inostranstvu nepohodan mu je novac kojeg njegova porodica nema. U gradu