Nam­ćor – dan­gu­be

Po­sto­ji jed­na opa­snost kad za­đe­te u po­zni­je go­di­ne, da se pre­tvo­ri­te u oso­be bez po­seb­nih po­tre­ba. To su one oso­be ko­je uglav­nom ma­lo  ra­de, ali pu­no se­de na klu­pa­ma is­pred

Komora nagrađuje

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Sremska privredna komora će ove godine dodeliti 10 plaketa uspešnim privrednim društvima i pojedincima za ostvarene rezultate u prethodnoj godini. Tradicionalna priznanja dobitnicima će biti uručena u

Besplatan prevoz

<strong> </strong> - Mitrovčani stariji od 65 godina odskora mogu da koriste besplatan prevoz gradskim autobusima u svim pravcima, jer su u ovogodišnjem gradskom budžetu, nakon njihove inicijative, za te namene

Aran­ži­ra­nje cve­ća

For­mi­ra se u ši­roj po­su­di sred­nje vi­si­ne, od­o­zgo na do­le, tač­ni­je pr­vo po­sta­vljaj­te vi­so­ke bilj­ke u sre­di­ni a za­tim po­sta­vljaj­te ni­ske pra­te­ći li­ni­ju. Za vi­so­ke aran­žma­ne bi­raj­te dve ili tri

Ави­о­ни са ста­кле­ним кро­вом

У „ин­тер­ак­тив­ној зо­ни“ љу­ди ће пу­то­ва­ти кроз ко­је год гра­до­ве же­ле и ужи­ва­ти у про­бра­ном вир­ту­ел­ном дру­штву ко­је са­ми ода­бе­ру. У со­би за опу­шта­ње ва­здух ће би­ти обо­га­ћен ви­та­ми­ни­ма и ан­ти­ок­си­дан­си­ма,

Simp­to­mi ne­pra­vil­ne is­hra­ne

Po­sto­ji ne­ko­li­ko po­ka­za­te­lja ko­ji va­ma i va­šem le­ka­ru mo­gu bi­ti zna­ci upo­zo­re­nja na to da ne­što sa is­hra­nom ni­je u re­du. &nbsp; Umor je uobi­ča­je­na nus­po­ja­va zbog ne­do­stat­ka gvo­žđa, što mo­že do­ve­sti

Tu­ga ume­sto kon­cer­ta

Ume­sto po­pu­lar­nih pe­sa­ma i spek­ta­ku­lar­nog kon­cer­ta ko­je je tra­gič­no pre­mi­nu­li po­pu­lar­ni pe­vač Dar­ko Ra­do­va­no­vić svo­je­vre­me­no pla­ni­rao i že­leo da po­klo­ni ma­tu­ran­ti­ma i svom vo­lje­nom gra­du, a ko­ji je bio na­ja­vljen

Cen­tar

Po­što je Car­ska pa­la­ta po­sta­la no­vi cen­tar gra­da, i epi­cen­tar noć­nih zbi­va­nja, bi­lo bi do­bro, na pla­tou is­pred lo­ka­li­te­ta, or­ga­ni­zo­va­ti pro­da­ju pa­pu­ča za pla­žu, šla­u­fa i čam­či­ća, le­pi­nji­ca, plje­ska­vi­ca, što