Đe si bra­te, što či­niš?

Po­sto­ji ne­ko­li­ko na­či­na da se ode na mo­re u Cr­nu Go­ru a je­dan od njih je i pu­to­va­nje vo­zom. To je svo­je­vr­sna avan­tu­ra po­put vo­žnje Šar­gan­skom osmi­com, sa­mo pet­na­e­stak sa­ti

Useljeno 17 stanova

<strong> Laćarak</strong> -Ministar rada i socijalne politike uručili su, proteklog petka, u Laćarku ključeve  17 stanova porodicama palih boraca i ratnih vojnih invalida.  Stambena zgrada izgrađena je sredstvima Vlade Japana, NIP-a

Da li je vi­še – ma­nje?

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Usva­ja­nje iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pre­ma re­či­ma , pred­sed­ni­ka Grad­skog od­bo­ra G 17 plus, ko­ja je i čla­ni­ca Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je, pred­sta­vlja po­be­du gra­đa­na ko­ji

Marihuana u kolibi

– U kolibi na izletištu Borkovac, koju je koristio Uroš P. (37) iz Vognja, policija je pronašla 56 grama marihuane. Uroš P. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do

Arsenal u kući

- U pretresu stana Pere P. (56) sa područja Sremske Mitrovice, policija je pronašla i oduzela ručnu bombu, dva pištolja kalibra 7,62 milimetra i 96 metaka za pištolj i

Poginuo vozač

- Od posledica saobraćajne nesreće koja se se u subotu dogodila u Rumi, na raskrsnici Ulice JNA i Kratke ulice, u Medicinskom centru u Sremskoj Mitrovici preminuo je Nenad Lj.

Regionalni razvoj

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Grad Sremska Mitrovica i Regionalna razvojna agencija Srem potpisali su ugovor čiji je cilj uspostavljanje još čvršće saradnje i obezbeđenje održivosti rada ove agencije. Ugovor je potpisan

Br­za pri­pre­ma kva­li­tet­ne hra­ne

&nbsp; U pro­dav­ni­ca­ma če­sto mo­že­te ku­pi­ti pe­če­ni­cu od go­ve­di­ne ili ću­re­ti­ne, i jed­no i dru­go me­so je po­sno. Pi­le­ća i ću­re­ća pr­sa bez ko­ži­ce ili ce­lo pi­le - do­stup­no je u