Hu­ma­nost i eti­ka

U na­šem na­ro­du ima pa­ci­je­na­ta či­ja se ra­do­zna­lost u ve­zi ne­kih zdrav­stve­nih smet­nji gra­ni­či sa pa­ni­kom, i ko­ji sa­mi pred­la­žu dok­to­ru da ih po­ša­lje da se „sli­ka­ju“ na ske­ner, rend­gen

Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du

Op­štin­ski od­bor Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Šid, or­ga­ni­zo­vao je pro­te­kle ne­de­lje kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re na te­mu „Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je“. Sa pro­gra­mom za po­ljo­pri­vre­du ove po­li­tič­ke op­ci­je no­vi­na­re je

Za­što Mi­tro­vi­ci tre­ba pre­o­kret?

Naj­ve­ćem srem­skom gra­du kao i ce­lom dru­štvu, po­tre­ban je te­melj­ni pre­o­kret, jed­na pot­pu­no druk­či­ja po­li­ti­ka od po­sto­je­će gu­bit­nič­ke. Za­to i po­zi­va­mo sve one ko­ji su sprem­ni da pri­hva­te kon­cept LDP-a

Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost

Ume­sto po­li­ti­ke Evrop­ska uni­ja ne­ma al­ter­na­ti­vu, Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost, jer je to u naj­bo­ljem i su­štin­skom in­te­re­su. Ni­je se pro­me­ni­la Sr­bi­ja već Evrop­ska uni­ja. Od nas se

Pred­sta­vlje­na eko­nom­ska plat­for­ma

Li­der Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Mla­đan Din­kić po­se­tio je pro­te­klog pet­ka Srem­sku Mi­tro­vi­cu i tom pri­li­kom pri­vred­ni­ci­ma pred­sta­vio eko­nom­sku plat­for­mu ove stran­ke. - Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pi­šu eko­nom­ski pro­gram za ove iz­bo­re

Krali iz manastira

- Zbog osnovane sumnje da su izvršili dve krađe u manastiru Krušedol,  policija je uhapsila Željka K. (26), Andriju G. (27) i Gorana B. (18),  svi sa područja Iriga. Oni

Otkriven arsenal oružja

– Policija je uhapsila Nikolu A. (23) iz Nove Pazove zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Kako je

Krali mesing sa spomenika

- Petar R. (32) iz Stare Pazove uhapšen je zbog osnovane sumnje da je, zajedno sa Slobodanom R. (29), skidao mesingane predmete  sa nadgrobnih spomenika na groblju u Staroj