Za si­lo­va­nje si­na – de­set go­di­na ro­bi­je

Na de­set go­di­na ro­bi­je osu­đen je u Vi­šem su­du u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i uz ovu ka­znu, uslov­nu ka­znu od dve go­di­ne, na  ko­ju je Jo­va­no­vić već bio   osu­đen, pre­tvo­ri­lo

Eg­zo­ti­ka

Po­sto­je fan­ta­stič­na me­sta ko­je pro­se­čan pri­pad­nik ne­be­skog na­ro­da  ni­kad ne­će vi­de­ti osim na sli­ka­ma, a jed­no od njih su  kr­sta­re­nja ogrom­nim put­nič­kom bro­do­vi­ma- kru­ze­ri­ma. Naj­im­po­zant­ni­ji grad na vo­di  do­sa­da, ču­do

Sti­gla sa Ku­be, igra se u Sre­mu

Sal­sa je igra ko­ja po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja ši­rom sve­ta. Ovaj ri­tam po­pu­la­ran je na Ka­ri­bi­ma, u Ame­ri­ci i Evro­pi, na Sred­njem is­to­ku i u Azi­ji. Ples vru­ćeg rit­ma kao što

Ma­đi­o­ni­ča­ri

Ti­pi­čan srp­ski iz­raz, za­tva­ra­nje fi­nan­sij­ske kon­struk­ci­je, je­ste kad se sve ži­vo uzi­ma na ra­te, kao na pri­mer le­to­va­nje, i ot­pla­ću­je do sle­de­će go­di­ne to jest sle­de­ćeg le­to­va­nja. Kad se is­pla­ti

Nožem na komšiju

- Zbog osnovane sumnje da je pokušao ubistvo, Miodrag M. (44) iz Manđelosa, opština Sremska Mitrovica, priveden je istražnom sudiji Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, koji mu je odredio

Osumnjičen za ubistvo

– Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teškog ubistva, priveden je Milan K. (26) iz Nove Pazove. On je osumnjičen da je, u subotu 30. jula, nakon

Ob­no­va fon­ta­ne Ka­me­ni cvet

Po­kret "Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja" po­kre­nuo je ini­ci­ja­ti­vu za ob­no­vu fon­ta­ne Ka­me­ni cvet u grad­skom par­ku. Tim po­vo­dom u ne­de­lju su u cen­tru gra­da sa­ku­plja­ni pot­pi­si po­dr­ške ovoj ini­ci­ja­ti­vi. , član ovog

Pro­da­li tu­đe ku­ku­ru­ze i pše­ni­cu

U na­stav­ku ak­ci­je na su­zbi­ja­nju ko­rup­ci­je, pri­pad­ni­ci Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u sa­rad­nji sa Vi­šim jav­nim tu­ži­la­štvom u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, li­ši­li su slo­bo­de i spro­ve­li is­tra­žnom