Sertifikati za uspešnu obuku

– Direktor sremskomitrovačke filijale Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ) Todor Kuzmančević uručio je sertifikate polaznicama koje su uspešno završile obuku za vođenje poslovnih knjiga. Kako je tom prilikom rečeno, ova obuka

Zaplenjeno šest kilograma zlatnog nakita

– U akciji na graničnom prelazu Batrovci, carinici Srbije sprečili su u subotu uveče krijumčarenje više od šest kilograma zlatnog nakita iz Hrvatske u Srbiju. Kako je saopštila Uprava carina,

Stradao saputnik

– Nebojša K. (37) iz Rume poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumi tokom noći između nedelje i ponedeljka. Kako je zvanično sapšteno iz policije, nesreća se

Poginuo traktorista

- Traktorista Sava C. (63) iz Bačinaca kod Šida poginuo je na letnjem putu kod svog sela. Kako je saopštila policija, nesreća se dogodila u subotu, oko 18,30 časova, kada

No­vo ru­ko­vod­stvo pa­zo­vač­kih so­ci­ja­li­sta

Na van­red­noj, iz­bor­noj kon­fe­ren­ci­ji So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, ko­joj su, sem de­le­ga­ta (njih 40) pri­su­stvo­va­li i broj­ni funk­ci­o­ne­ri, kao što su Slo­bo­dan Ne­delj­ko­vić, za­me­nik mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va, pot­pred­sed­ni­ci

Za­što nam tre­ba sred­nji ni­vo vla­sti – re­gi­je

<p style="text-align: left;"> Dr­ža­va je za ova­ko ne­što pre­ši­ro­ka, a op­šti­ne pre­u­ske. Re­gi­je, što bi Srem­ci re­kli, ta­man. Za ne­ke pak dru­ge funk­ci­je i Po­kra­ji­na je pre­ši­ro­ka, kao na pri­mer za

Kul­tu­ra i umet­nost

Po­sto­ji me­sto u gra­du gde se mo­že za­do­vo­lji­ti du­hov­na glad, po­di­ći svest o umet­no­sti, gde se mo­gu raz­me­nji­va­ti ide­je, cr­pi­ti in­spi­ra­ci­ja...ta­kvo jed­no me­sto u svim gra­do­vi­ma pa i u na­šem

Vitamini – gde ih ima i čemu služe?

Vi­ta­min A na­la­zi se naj­vi­še u sle­de­ćim na­mir­ni­ca­ma: šar­ga­re­pa, ze­le­no i tam­no­ze­le­no po­vr­će, na­ran­dža, žu­to vo­će i po­vr­će, ja­ja, mle­ko, mleč­ni pro­iz­vo­di (pa­vla­ka, sir, kač­ka­valj, ma­slac...). Struč­nja­ci sma­tra­ju da vi­ta­min