Odneli plen vredan 12.000 evra

<p style="text-align: justify;"> ( 63) se­lja­ka iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce vi­še od 20 go­di­na ima sa­laš na iz­la­zu iz gra­da, na Vo­ganj­kom pu­tu. Tu je ve­li­ka zgra­da sa pro­sto­ri­jom za sta­no­va­nje,

Protestna šetnja

<p style="text-align: justify;"> Sto­ti­nak čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke i Po­kre­ta soc­ci­ja­li­sta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci su pro­te­kle sed­mi­ce odr­ža­li pro­test­nu šet­nju od Žit­nog tr­ga do Grad­ske ku­će.</p> <p style="text-align: justify;">No­se­ći stra­nač­ka

Dogovor ili izbori

<p style="text-align: justify;"> Već iz­ve­sno vre­me Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ta­lac lo­šeg vo­đe­nja po­li­ti­ke i ne­sre­đe­nog sta­nja u De­mo­krat­skoj stran­ci na lo­kal­nom ni­vou, što se re­flek­tu­je ne sa­mo na ko­a­li­ci­ju, ne­go i

Podrška peticijama

<p style="text-align: justify;"><strong> Sremska Mitrovica </strong>- Gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce su sna­žno po­dr­ža­li na­rod­nu pe­ti­ci­ju Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je za de­cen­tra­li­za­ci­ju Sr­bi­je, kao i pe­ti­ci­ju za for­mi­ra­nje tri op­šti­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci –

Oduzeti piratski diskovi

- Na vašaru u Rumi, trećeg maja, policija je od jednog Lozničanina, čije ime nije saopšteno, oduzela 671 kompakt-disk sa piratskim snimcima filmova i

Privedeni kradljivci

- Zbog osnovane sumnje da su krajem aprila izvršili tešku krađu na benzinskoj pumpi "Nis petrol" u Staroj Pazovi, policija je uhapsila Milorada Đ. (34) iz Nove Pazove i 

Visoko obrazovanje je javno dobro

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Univerzitet u Novom Sadu, koji je lane obeležio pola veka postojanja i uspešnog rada, danas ima četrnaest fakulteta i dva naučna instituta, sa oko 46.000 studenata i

Izgradnja evropskog društva – prioritet

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je po­se­tio je pro­te­klog če­tvrt­ka Srem­sku Mi­tro­vi­cu gde je pru­žio po­dr­šku gru­pi od 40 mla­dih Mi­trov­ča­na ko­ji su 26. apri­la ot­pu­to­va­li na