Još je­dan krug

<p style="text-align: justify;">Po­sto­je ne­ko­li­ko raz­voj­nih fa­za u ži­vo­tu čo­ve­ka, a naj­lu­đe su pu­ber­tet i kri­za sred­njih go­di­na. Rin­gi­špil u ti­nej­džer­skoj gla­vi je ne­što što ro­di­te­lji mo­ra­ju da pre­ži­ve, ali pu­ber­tet

Har­ti­ja od vred­no­sti

<p style="text-align: justify;">Fa­kul­tet­ska di­plo­ma je po­želj­no ali ne i neo­p­hod­no par­če pa­pi­ra  kad se za­po­šlja­va­te pre­ko ve­ze. Kad di­plo­mi­ra­te, a ne­ma­te ve­zu, ši­rom su vam otvo­re­na vra­ta bi­roa za ne­za­po­sle­ne.

Kolumnista

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ne­kad su ko­lum­ne pi­sa­li do­a­je­ni ju­go­slo­ven­skog  no­vi­nar­stva. A da­nas sva­ka za­mla­ta mi­sli  da ima šta da ka­že i da tre­ba to da pla­si­ra ši­ro­kim na­rod­nim ma­sa­ma.

Se­la ure­di­ti do­ma­ći­ne ube­di­ti !

<p style="text-align: justify;"> Ka­da ne­kom bog da­je i ša­kom, i ka­pom, a tog ne­kog jed­no­stav­no mr­zi da se sa­gne i po­ku­pi te da­ro­ve, on­da se po ne­kom ne­pi­sa­nom pra­vi­lu, ili Mar­fi­je­vom