Šta ima­mo za do­ma­ći?

Ka­ko raz­mi­šlja ro­di­telj či­je de­te ni­je do­bi­lo pe­ti­cu iz do­ma­ćeg za­dat­ka? „Mo­gao sam se vi­še po­tru­di­ti, ne mo­gu gle­da­ti se­ri­je, za­ma­ja­va­ti se i švrć­ka­ti  oko­lo ako mi­slim da ima(mo) do­bre

Plod­na rav­ni­ca

Ni­ču pe­ka­re kao pe­čur­ke po­sle ki­še. Ka­ko i ne­će, bez hle­ba čo­vek ne mo­že, pa vo­đe­ni ide­jom o sva­ko­dnev­noj za­ra­di bez ob­zi­ra na kon­ku­ren­ci­ju, ma­li pred­u­zet­ni­ci ula­ze u ma­le bi­zni­se

Po­da­tak

Če­mu slu­ži pa­lac? Osim što ga vo­le be­be, ko­ri­sti se i ume­sto tr­za­li­ce na gi­ta­ri, za pi­pa­nje hle­ba u pro­dav­ni­ci, za lu­pa­nje čve­ge­ra, za po­te­za­nje zvon­ca na bi­ci­klu, za sto­pi­ra­nje,

Če

<strong> Povodi</strong> - Pre 44 godine, početkom oktobra, mučki je ubijen najslavniji svetski revolucionar, gerilac, lekar, čovek sa više domovina, ali jednim srcem koje je kucalo za slobodu i pravdu širom

Kul­tu­ra i umet­nost

Po­sto­ji me­sto u gra­du gde se mo­že za­do­vo­lji­ti du­hov­na glad, po­di­ći svest o umet­no­sti, gde se mo­gu raz­me­nji­va­ti ide­je, cr­pi­ti in­spi­ra­ci­ja...ta­kvo jed­no me­sto u svim gra­do­vi­ma pa i u na­šem

Vo­žnja

Na­rod smo ko­ji je do­sta sklon da la­že, mr­si, mu­va, iz­vla­či se i pro­vla­či. Za to uvek ima­mo oprav­da­nje-  ner­vi­ra nas za­kon ko­ji če­sto sma­tra­mo glu­pim ili ne­po­treb­nim, na­la­zi­mo da 

Put do sr­ca

Po­red mu­ška­ra­ca ko­ji se za­ni­ma­ju za ko­zme­ti­ku i ode­ću, mo­der­no zva­nim me­tro­sek­su­al­ci, u trend ula­zi i no­vi pra­vac eman­ci­pa­ci­je – ga­stro­sek­su­al­ci ili­ti mu­škar­ci ko­ji vo­le da ku­va­ju. Da­kle ne pro­fe­si­o­nal­ni

Eg­zo­ti­ka

Po­sto­je fan­ta­stič­na me­sta ko­je pro­se­čan pri­pad­nik ne­be­skog na­ro­da  ni­kad ne­će vi­de­ti osim na sli­ka­ma, a jed­no od njih su  kr­sta­re­nja ogrom­nim put­nič­kom bro­do­vi­ma- kru­ze­ri­ma. Naj­im­po­zant­ni­ji grad na vo­di  do­sa­da, ču­do