Lju­bav je ču­do

Pre­lju­ba. Ve­kov­na in­spi­ra­ci­ja umet­ni­ka, da­nas i iz­vor za­ra­de fo­to­gra­fi­ma u za­se­di. Po­sta­vlja se ipak pi­ta­nje ka­ko vo­di­ti pa­ra­lel­ni ži­vot  ako ne že­li­te da bu­de­te ot­kri­ve­ni? Pod ko­jim ime­nom sta­vi­ti oso­bu s

S kim ti pri­čaš?

Jed­na od glu­pljih si­tu­a­ci­ja u ži­vo­tu je,  kad vas uhva­te da pri­ča­te sa­mi sa so­bom. To mo­že da bu­de na uli­ci, u ku­ći ili re­ci­mo u auto­mo­bi­lu na par­kin­gu, da­kle

Ša­ka

Da li su ljud­skom bi­ću uop­šte po­treb­ni svi pr­sti jed­ne ša­ke? Ako se ta­ko ro­di, bez pr­sti­ju, čo­vek na­vik­ne pa ni ne zna da bi mu bi­lo lak­še sa svih

Sve­tlost

Po tra­fi­ka­ma se da­nas mo­že na­ći sva­šta. Naj­pro­da­va­ni­je su naj­ne­kva­li­tet­ni­je no­vi­ne. One sku­plje na­rod ne ku­pu­je iz dva raz­lo­ga. Sku­pe su,  ili: “Ni­sam lud, za te pa­re mo­gu ku­pi­ti hleb,

Pa­zi tak­si !

Od bez­bri­žnog vre­me­na fi­ja­ke­ra i gi­zda­vih ko­nja vra­nih osta­le su sa­mo uspo­me­ne, pri­če na­ših pre­da­ka. Pe­ri­od kad fi­ja­ker gu­bi funk­ci­ju  pre­vo­za,  pam­ti­mo mi ne­što mla­đi. A pam­ti­mo i kad je tak­si

Be­ža­nje od stra­ha

Mi­li­o­ni lju­di ši­rom pla­ne­te zbog na­pe­te sva­ko­dne­vi­ce pi­ju raz­ne le­ko­ve da su­zbi­ju ne­ke svo­je unu­tra­šnje stra­ho­ve ili fo­bi­je. Idu na sva­ko­ja­ke te­ra­pi­je da se iz­bo­re sa sa­mim so­bom. Psi­ho­te­ra­pe­u­ti da­na­šnji­ce

De­vo­jač­ki san

Da ni­je la­ko po­sti­ći svet­ski uspeh, ostva­ri­ti svo­je sno­ve,  po­sve­do­či­la nam je  po­zna­ta be­o­grad­ska i svet­ska ma­ne­ken­ka  Iva­na Stan­ko­vić pro­mo­vi­šu­ći svo­ju auto­bi­o­gra­fi­ju u mi­tro­vač­koj bi­bli­o­te­ci, pre ne­ko ve­če.  Pod­se­ti­la nas

No­vem­bar­ski da­ni i no­ći

Sva­ki grad ima svo­ju sla­vu pa ta­ko i naš. Sla­va Srem­ske Mi­tro­vi­ce je­ste Mi­trov­dan (pra­znik sve­tog ve­li­ko­mu­če­ni­ka Di­mi­tri­ja). Kao sva­ki sve­čar,  grad  do­ma­ćin se le­po umio, sre­dio, uži­vao s  go­sti­ma,