Od jaja do banana – preko žičare

Karikatura:   U vremenu sadašnjem, čini se više nego u prošlom, traganje za jasnim granicama između smisla i besmisla, dođe mu, najčešće, kao nešto onako skroz  besmisleno - prazna rabota. Na

Jed­na­kost

Pro­šao je je­dan ceo vek od bor­be za žen­sku eman­ci­pa­ci­ju i po­ho­da Kla­re Cet­kin za slo­bo­du i pra­va že­na, ali mu­škar­ci ka­žu da ne­ma vi­še smi­sla da pi­ju i sla­ve

Že­ne

Evo ka­ko, sam Bog zna za­što, iz­gle­da sa­dr­žaj žen­ske ta­šne za sva­ki dan: ra­zni pa­pi­ri­ći, olov­ka, ne­ka­kav no­tes, knji­ga ili ča­so­pis,  zdrav­stve­na knji­ži­ca (svo­ja i od sve de­ce ako je

Hu­ma­nost i eti­ka

U na­šem na­ro­du ima pa­ci­je­na­ta či­ja se ra­do­zna­lost u ve­zi ne­kih zdrav­stve­nih smet­nji gra­ni­či sa pa­ni­kom, i ko­ji sa­mi pred­la­žu dok­to­ru da ih po­ša­lje da se „sli­ka­ju“ na ske­ner, rend­gen

Ko se bo­ji sne­ga još?

Ka­ko da zna­te ko­li­ko ste­pe­ni je na­po­lju bez ter­mo­me­tra? On­da kad dvo­ri­šni pas ule­će unu­tra čim otvo­ri­te vra­ta, iako ste mu to iz­ri­či­to za­bra­ni­li,  si­gur­no je mi­nus pet­na­est. Kud sve

Ru­ka br­ža od zvu­ka

E, da­kle, ne­ma nam dru­ge. Mo­ra­mo po­če­ti svi da kra­de­mo. Do­sad su kra­li  ovi, oni, ali go­to­vo je, glad je za­ku­ca­la na vra­ta, sad mo­ra­mo kra­sti svi. Od svih. Osim

Te­ma

Ko­ju ak­tu­el­nu te­mu  uze­ti i ob­ra­di­ti u 440 re­či a da ne bu­de pre­si­pa­nje  iz šu­pljeg u pra­zno? Ako uzmem o zna­me­ni­toj gra­đan­ki, sa­mo­hra­noj maj­ci,  ve­li­kom bor­cu, za­to­če­ni­ci u ku­li