Po­gi­nuo Dar­ko Ra­do­va­no­vić

Pe­vač Dar­ko Ra­do­va­no­vić (36) i nje­gov  me­na­džer Alek­san­dar Mi­lo­še­vić (41) po­gi­nu­li su u te­škoj sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se u su­bo­tu uve­če do­go­di­la na obi­la­zni­ci oko Be­o­gra­da na de­lu pu­ta iz­me­đu

Ubio nevenčanu suprugu

– Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova u Vladi SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem iz ratnih devedesetih godina, a sada stanovnik Šida Bora Bogunović (60) ubio je popodne nevenčanu suprugu

Granate – sekundarne sirovine !

Još od subote u dvorištu Milana Antonića u Laćarku smešteni su delovi oko 80 artiljerijskih granata različitih kalibara. Stručnjaci kažu da nema opasnosti jer u delovima granata nema eksploziva, a

Osumnjičen za silovanje

- Zbog osnovane sumnje da je silovao 19-godišnju devojku, policija je uhapsila Radovana K. (42) sa područja Sremske Mitrovice. Radovan K. je priveden istražnom sudiji Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, koji

Uhapšen provalnik

- Zbog osnovane sumnje da je u privatnim kućama na području Sremske Mitrovice izvršio dve teške krađe, uhapšen je Duško B. (19) iz Bogatića koji je zatečen na licu

Sr­ce od­ka­za­lo na ma­tu­ri

<strong> Ruma</strong> - U tre­nu­ci­ma naj­ve­ćeg sla­vlja na ve­če­ri, pre­ko sto­ti­nu osma­ka OŠ “Du­šan Jer­ko­vić” u Ru­mi, po­vo­dom za­vr­šet­ka  ško­le, ize­na­da je po­zli­lo še­sna­e­sto­go­di­šnjoj Iva­ni La­za­re­vić, ko­ja je na pu­tu za

I Li­bij­ci be­že pre­ko Sre­ma

Ta­las ile­gal­nih mi­gra­na­ta i kri­jum­ča­re­nja lju­di za­plju­snuo je za­pad­ne gra­ni­ce Sr­bi­je u Sre­mu i ne­ma da­na da se ne ot­kri­je ne­ki ile­gal­ni pre­la­zak, po­ku­šaj kri­jum­ča­re­nja lju­di ili da sa hr­vat­ske

Oti­ma­li no­vac i mo­bil­ne

(19), svi iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, zbog osno­va­ne sum­nje da su od mar­ta do ma­ja ove go­di­ne na te­ri­to­ri­ji gra­da  iz­vr­ši­li če­ti­ri raz­boj­ni­štva i te­šku kra­đu. Ma­lo­let­ni­ci i Bra­ni­slav D. su