Šestoro lakše povređeno u četiri nezgode

- Od juče su na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane četiri saobraćajne nezgode u kojima je šest osoba zadobilo lake telesne povrede. Zbog magle koja smanjuje vidljivost i

Po­tra­ga za uzroč­ni­kom

Pro­šle sre­de, pr­vog fe­bru­a­ra, Cen­tar za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti Za­vo­da za jav­no zdra­vlje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­ja­vio je epi­de­mi­ju Q gro­zni­ce u  se­lu No­ćaj u ma­čvan­skom de­lu srem­sko­mi­tro­vač­ke op­šti­ne.

Kra­de­nu ro­bu pro­da­va­li ot­pa­di­ma

Srem­sko­mi­tro­vač­ka po­li­ci­ja je to­kom ja­nu­a­ra pri­ve­la vi­še li­ca osum­nji­če­nih za iz­vr­še­nje ne­ko­li­ko kra­đa po Sre­mu, pri če­mu je ra­sve­tljen i deo mi­ste­ri­je ne­sta­lih vo­do­vod­nih i ka­na­li­za­ci­o­nih šah­to­va po Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Smrzli se majka i sin

Beživotna tela Leposave P. (82) i njenog sina Žarka (58) pronađena su u nedelju ujutro u njihovoj porodičnoj kući u Vojvođanskoj ulici u Grgurevcima. Kako je „Sremskim novinama“ potvrđeno u Policijskoj

Po­gi­nuo rad­nik

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U ne­sre­ći ko­ja se do­go­di­la u pe­tak uve­če u srem­sko­mi­tro­vač­koj to­pi­o­ni­ci „Sir­mi­jum stil“ po­gi­nuo je 37-go­di­šnji rad­nik Sa­ša Sa­vić iz se­la No­ćaj kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce.  Ka­ko sa­zna­je­mo,

U pet nezgoda šestoro povređenih

- Od petka do ponedeljka je na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovano pet saobraćajnih nezgoda. Dve osobe su zadobile teške a četiri osobe lake telesne povrede. Svim učesnicima

Imi­gran­ti u tek­sti­lu

Na gra­nič­nom pre­la­zu Ba­trov­ci ot­kri­ve­no je šest imi­gra­na­ta iz Av­ga­ni­sta­na či­ji je cilj bio da stig­nu do ze­ma­lja Za­pad­ne Evro­pe. Imi­gran­ti su ot­kri­ve­ni mo­bil­nim ske­ne­rom u ka­mi­o­nu tur­skih re­gi­star­skih ta­bli­ca,

Av­ga­ni­stan­ci sa­kri­ve­ni u vi­nu

<strong> Batrovci - </strong>Na iz­la­znoj stra­ni gra­nič­nog pre­la­za Ba­trov­ci, ca­ri­ni­ci su u uto­rak, 20. de­cem­bra, u ka­mi­o­nu ma­ke­don­skih re­gi­star­skih ozna­ka, ot­kri­li šest ile­gal­nih imi­gra­na­ta. Ka­ko je sa­op­šti­la Upra­va ca­ri­na, še­sto­ri­ca Av­ga­ni­sta­na­ca