Sr­ce od­ka­za­lo na ma­tu­ri

<strong> Ruma</strong> - U tre­nu­ci­ma naj­ve­ćeg sla­vlja na ve­če­ri, pre­ko sto­ti­nu osma­ka OŠ “Du­šan Jer­ko­vić” u Ru­mi, po­vo­dom za­vr­šet­ka  ško­le, ize­na­da je po­zli­lo še­sna­e­sto­go­di­šnjoj Iva­ni La­za­re­vić, ko­ja je na pu­tu za

I Li­bij­ci be­že pre­ko Sre­ma

Ta­las ile­gal­nih mi­gra­na­ta i kri­jum­ča­re­nja lju­di za­plju­snuo je za­pad­ne gra­ni­ce Sr­bi­je u Sre­mu i ne­ma da­na da se ne ot­kri­je ne­ki ile­gal­ni pre­la­zak, po­ku­šaj kri­jum­ča­re­nja lju­di ili da sa hr­vat­ske

Oti­ma­li no­vac i mo­bil­ne

(19), svi iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, zbog osno­va­ne sum­nje da su od mar­ta do ma­ja ove go­di­ne na te­ri­to­ri­ji gra­da  iz­vr­ši­li če­ti­ri raz­boj­ni­štva i te­šku kra­đu. Ma­lo­let­ni­ci i Bra­ni­slav D. su

Pri­va­ti­za­ci­je na ta­pe­tu

- U pr­va če­ti­ri me­se­ca, na te­ri­to­ri­ji Sre­ma re­gi­stro­va­na su 1.103 kri­vič­na de­la, ili 168 kri­vič­nih de­la ma­nje ne­go u istom pro­šlo­go­di­šnjem pe­ri­o­du. U od­no­su na pro­šlu go­di­nu, na

Pritvor za razbojnika

- Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela razbojništva i nanošenja teške telesne povrede, policija je uhapsila Milana Š. (26) iz Zemuna. On je osumnjičen  je početkom maja, na

Rumunsko lažno zlato

- Poslednjih meseci na području Srema policija je registrovala pojavu da rumunski državljani prodaju lažan zlatni nakit. Ovi slučajevi su otkriveni kraj oba autoputa kroz Srem i zato iz Policijske

Otimali novac i mobilne

- Policija je uhapsila D.P. (17) i M.V. (16), Branislava D. (18) i Branislava P. (19), svi iz Sremske Mitrovice, zbog osnovane sumnje da su od marta do maja

Uhapšen kradljivac prikolica i đubriva

- Zbog osnovane sumnje da je u noći između 27. i 28. marta ove godine, sa salaša porodice Mackanić kod Sremske Mitrovice traktorom odvukao dve prikolice sa 7,5 tona