Supruzi pretio bombom

– Posle pretnji da će na suprugu baciti bombu, policija je uhapsila Ivana S. (47) sa područja šidske opštine. On je osumnjičen da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i

Stru­ja te­ško po­vre­di­la de­ča­ka

<strong> Jarak - </strong>U se­lu Ja­rak kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce te­ško je po­vre­đen 12-go­di­šnji uče­nik N.J. Dok se sa dru­gom igrao u bli­zi­ni crp­ne sta­ni­ce “Zla­ta­ra”, de­čak je do­ži­veo  struj­ni udar i

Bez­bed­nost lju­di na pr­vom me­stu

Ne­ke ve­će po­tre­be za uvo­đe­njem van­red­ne si­ta­u­ci­je u Sre­mu ni­je ni bi­lo jer je sve fun­ci­o­ni­sa­lo nor­mal­no uz sa­o­bra­ćaj ko­ji je bio ne­što uspo­ren. Ipak, na­pra­vlje­na je pro­ce­na ve­za­na za

Imi­gran­ti u fri­ži­de­ri­ma

&nbsp; <strong> Batrovci - </strong>U za­jed­nič­koj ak­ci­ji ca­ri­ni­ka i po­li­ci­je, na gra­nič­nom pre­la­zu Ba­trov­ci, u ne­de­lju je osu­je­ćen još je­dan po­ku­šaj šest oso­ba da ile­gal­no pre­đu dr­žav­nu gra­ni­cu, či­me se broj ot­kri­ve­nih

Pre­tu­čen tak­si­sta

Tak­si­sta Dra­gan Alek­sić (58) pre­tu­čen je u pe­tak, 24. fe­bru­a­ra u cen­tru gra­da, u bli­zi­ni zgra­de Po­šte. Pri­li­kom na­pa­da pe­to­ri­ce mla­di­ća tak­si­sta je, po na­la­zu le­ka­ra Op­šte bol­ni­ce, za­do­bio te­ške

Krali iz manastira

- Zbog osnovane sumnje da su izvršili dve krađe u manastiru Krušedol,  policija je uhapsila Željka K. (26), Andriju G. (27) i Gorana B. (18),  svi sa područja Iriga. Oni

Otkriven arsenal oružja

– Policija je uhapsila Nikolu A. (23) iz Nove Pazove zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Kako je

Krali mesing sa spomenika

- Petar R. (32) iz Stare Pazove uhapšen je zbog osnovane sumnje da je, zajedno sa Slobodanom R. (29), skidao mesingane predmete  sa nadgrobnih spomenika na groblju u Staroj