Vladimir Velickovic

EKSKLUZIVNO – AKADEMIK VLADIMIR VELIČKOVIĆ: Slovenska megalomanija, zašto da ne?!

Sremska Mitrovica – U Pa­ri­zu je upra­vo iz štam­pe iza­šla no­va, iz­u­zet­no obim­na mo­no­gra­fi­ja na fran­cu­skom je­zi­ku, Vla­di­mir Ve­lič­ko­vić, sli­kar­stvo, 1954-2013, po­sve­će­na ce­lo­kup­nom sli­kar­skom opu­su na­šeg pro­sla­vlje­nog umet­ni­ka.

Tim po­vo­dom smo, u nje­go­vom pro­stra­nom pa­ri­skom ate­ljeu, raz­go­va­ra­li sa ve­li­kim umet­ni­kom ne­ve­ro­vat­ne ener­gi­je i ogrom­nog is­ku­stva.

Kategorije Kultura Vesti