Iz dis­pan­ze­ra

Iza­be­ri­te svog le­ka­ra

Iz dis­pan­ze­ra

Od 1. ju­la po­či­nje pri­me­na ka­pi­ta­ci­o­ne for­mu­le u zdrav­stve­nom si­ste­mu. Ra­di se o pi­lot pro­gra­mu ko­jeg je fi­nan­si­ra­la Evrop­ska uni­ja, a spro­vo­di ga i Dom zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca, pod­se­ća dr Na­da Zec Pet­ko­vić, di­rek­tor­ka ove zdrav­stve­ne usta­no­ve.
– Ovo pod­ra­zu­me­va, uz osta­lo, pla­ća­nje iza­bra­nih le­ka­ra po pro­cen­tu opre­de­lje­nih pa­ci­je­na­ta. Pa­ci­jen­ti se opre­de­lju­ju za svog le­ka­ra i to u obla­sti op­šte me­di­ci­ne, pe­di­ja­tri­je gi­ne­ko­lo­gi­je i sto­ma­to­lo­gi­je. Ka­da se pa­ci­jen­ti opre­de­le za le­ka­ra oni kod njih ne­će do­la­zi­ti sa­mo on­da ka­da su bo­le­sni. Iza­bra­ni le­kar  mo­ra da ima evi­den­ci­ju o svo­jim pa­ci­jen­ti­ma i on će da o nji­ma bri­ne i on­da kad ni­su bo­le­sni, ob­ja­sni­la je dr Na­da Zec Pet­ko­vić.

Kategorije Sremska Mitrovica