Gra­đe­vin­ski ra­do­vi  u za­vr­šni­ci

Gra­de hlad­nja­ču za vo­će

Gra­đe­vin­ski ra­do­vi u za­vr­šni­ci

U na­me­ri da obez­be­de kva­li­tet­no skla­di­šte­nje vo­ća, pre sve­ga, ja­bu­ka i bre­skvi, vo­ća­ri iz No­vog Slan­ka­me­na su sop­stve­nim sred­stvi­ma kre­nu­li sa iz­grad­njom još jed­ne sa­vre­me­ne ULO hlad­nja­če ka­pa­ci­te­ta 300 va­go­na. Po­dr­šku su do­bi­li u vi­du kre­di­ta od Fon­da za raz­voj Voj­vo­di­ne. Zva­nič­ni in­ve­sti­tor hlad­nja­če je Ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga „Vo­ćar Slan­ka­men“ ko­ja ima pre­ko če­tr­de­set čla­no­va.
– Iz­grad­nja hlad­nja­če je u za­vr­šnoj fa­zi, kre­ću unu­tra­šnji ra­do­vi. Svi po­slo­vi tre­ba da bu­du okon­ča­ni 1. ju­la ove go­di­ne ka­da će hlad­nja­ča bi­ti pu­šte­na u rad. Pred­sto­ji nam usa­gla­ša­va­nje sor­ti i osva­ja­nje HA­SAP stan­dar­da. S ob­zi­rom da iz kvan­ti­te­ta pro­is­ti­če kva­li­tet na­me­ra­va­mo da po­dig­ne­mo je­dan uni­ver­zal­ni za­sad na ze­mlji­štu ko­je će­mo uze­ti u za­kup od dr­ža­ve i na naj­ma­nje 200 hek­ta­ra za­sa­di­ti vo­će, obez­be­di­ti na­vod­nja­va­nje kap po kap, po­sta­vi­ti za­štit­ne mre­že i ta­ko obez­be­di­ti ade­kvat­nu ro­bu za do­ma­će i stra­no tr­ži­šte, re­kao je di­rek­tor Za­dru­ge Jo­van Čo­nić.
Čla­no­vi ove za­dru­ge tre­nut­no ima­ju 400 hek­ta­ra pod vo­ćem. Je­dan od ve­ćih pro­iz­vo­đa­ča vo­ća je Ivan To­mić.
– Imam 25 hek­ta­ra pod vo­ćem, ka­pa­ci­te­ti hlad­nja­če ZZ „Slan­ka­men­ka“ či­ji sam ta­ko­đe član, po­sta­li su ma­li za ovu pro­iz­vod­nju. No­vom hlad­nja­čom re­ša­va­mo pi­ta­nje sme­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta, ob­je­di­nju­je­mo sme­štaj ali i pro­da­ju, otva­ra se put do ve­ćih ku­pa­ca, ka­že Ivan To­mić či­ja je ce­la po­ro­di­ca uklju­če­na u vo­ćar­sku pro­iz­vod­nju.
– Slan­ka­men će sa­da ima­ti tri hlad­nja­če ka­pa­ci­te­ta 600 va­go­na i re­še­no pi­ta­nje la­ge­ro­va­nja ja­bu­ke i bre­skve. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va na­me­ra­va da još vi­še una­pre­di nji­ho­vo po­slo­va­nje ta­ko što će­mo sred­stva na­me­nje­na ru­ral­nom raz­vo­ju usme­ri­ti za ku­po­vi­nu kla­sir­ke i pa­kir­ni­ce za ja­bu­ke. Ti­me će bi­ti za­o­kru­žen ceo ovaj pro­ces a to zna­či da će pro­da­ja ići ne sa­mo na ru­sko već i na tr­ži­šte Austri­je i Ne­mač­ke. Ova in­ve­sti­ci­ja omo­gu­ći­će i stal­no za­po­sle­nje dva­de­se­tak rad­ni­ca iz Slan­ka­me­na, re­kao je Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja pri­li­kom pro­šlo­ne­delj­nog obi­la­ska gra­di­li­šta no­ve hlad­nja­če.
Oku­pi­li su se i vo­ća­ri po­ma­lo za­bri­nu­ti jer je pret­hod­ne no­ći mraz de­li­mič­no ošte­tio pu­polj­ke tek pro­cve­ta­lih voć­ki. Ka­žu, ni­je stra­šno i na­da­ju se da mra­za ovog pro­le­ća vi­še ne­će bi­ti.

Kategorije Inđija