Bri­ga o mla­dim fud­ba­le­ri­ma

Bo­lji uslo­vi za rad klu­ba

Bri­ga o mla­dim fud­ba­le­ri­ma

Pro­te­kle sre­de pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, kan­di­dat De­mo­krat­ske stran­ke za na­rod­nog po­sla­ni­ka po ve­ćin­skom si­ste­mu Bog­dan Tra­vi­ca i član Op­štin­skog ve­ća za sport i omla­di­nu Mi­ro­slav Smi­lja­nić, po­se­ti­li su OFK „Rad­nič­ki“ Šid i ob­i­šli ra­do­ve na ure­đe­nju zgra­de, kao i no­vo­i­zgra­đe­ni te­ren za ma­li fud­bal.
Pred­sed­ni­ca je na­gla­si­la da joj je ve­li­ko za­do­volj­stvo što je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va us­pe­la da za­vr­ši ovaj te­ren i za­poč­ne ra­do­ve na re­no­vi­ra­nju zgra­de, ko­ja je go­di­na­ma bi­la za­pu­šte­na i do­da­la:
– Na objek­tu je u pro­te­klom pe­ri­o­du ura­đe­na „de­mit“ fa­sa­da i za­me­nje­na je sto­la­ri­ja, a u na­red­nom pe­ri­o­du pred­sto­ji ure­đe­nje unu­tra­šnjo­sti objek­ta. Op­šti­na je po­klo­ni­la deo sto­la­ri­je, a osta­la sred­stva su obez­be­di­li do­na­to­ri. Za­hva­lju­jem se ka­ko nji­ma, ta­ko i svi­ma iz „Rad­nič­kog“ , ko­ji su us­pe­li da svo­jim tru­dom od onog sta­rog te­re­na na­pra­ve no­vi, te da ta­ko obez­be­de uslo­ve de­ci da mo­gu da se ba­ve fud­ba­lom. Ne­ka ovo bu­de pra­vi pri­mer i svi­ma dru­gi­ma ko­ji bu­du že­le­li da ura­de ova­ko ne­što, da je to mo­gu­će uko­li­ko se udru­že, a op­šti­na će uvek pru­ži­ti pu­nu po­dr­šku ka­ko bi na­šoj de­ci bi­lo bo­lje.
Ka­ko je is­ta­kao Ste­van Mo­star­lić, pred­sed­nik OFK „Rad­nič­ki“, ovi ra­do­vi pred­sta­vlja­ju ve­li­ki po­mak u stva­ra­nju bo­ljih uslo­va za rad ovog klu­ba.
Pri­li­kom po­se­te klu­bu su uru­če­ne i no­ve mre­že za go­lo­ve, ko­je će sva­ko­dnev­no na tre­nin­zi­ma ko­ri­sti­ti oko 150 ma­li­ša­na, čla­no­va ovog klu­ba.

Kategorije Šid