Sa se­mi­na­ra u Ru­mi

Za­po­šlja­va­nje lju­di sa in­va­li­di­te­tom

Sa se­mi­na­ra u Ru­mi

U or­ga­ni­za­ci­ji Uni­je po­slo­da­va­ca Voj­vo­di­ne, Op­šti­ne Ru­ma, Klu­ba pri­vred­ni­ka Ru­me i Sa­ve­za sa­mo­stal­nih sin­di­ka­ta Sr­bi­je, u Kul­tur­nom cen­tru Ru­me je 6. mar­ta, u okvi­ru pro­jek­ta „Jed­na­ke mo­guć­no­sti“, or­ga­ni­zo­van se­mi­nar – ra­di­o­ni­ca  pod na­zi­vom „Pri­stu­pač­nost rad­nog me­sta, mo­guć­no­sti adap­ta­ci­je rad­nog me­sta i uslo­vi po­dr­ške za­po­šlja­va­nju oso­ba sa in­va­li­di­te­tom“.
Se­mi­nar je otvo­ri­la di­rek­tor Uni­je po­slo­da­va­ca Voj­vo­di­ne Mi­lja­na Stoj­šić – Sto­ja­nov­ska, a to­kom ovog struč­nog sku­pa pri­sut­ni su se mo­gli upo­zna­ti sa te­ma­ma kao što su fe­no­men i mo­de­li in­va­lid­no­sti, kon­cept pri­stu­pač­nog rad­nog me­sta, be­ne­fi­ti za­po­šlja­va­nja oso­ba sa in­va­lid­te­tom. Ovaj pro­je­kat fi­nan­si­ra Evrop­ska uni­ja kroz Pro­gram po­dr­ške ci­vil­nom dru­štvu.
Cilj pro­jek­ta je, ču­lo se na sku­pu, da se pred­stav­ni­ci po­slo­da­va­ca na ade­kva­tan na­čin upo­zna­ju sa pred­no­sti­ma i po­zi­tiv­nim efek­ti­ma ko­je mo­gu da ima­ju od za­po­šlja­va­nja oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, ali i raz­bi­ja­nje pred­ra­su­da o to­me šta ove oso­be mo­gu da ra­de. Uče­sni­ci ovog tre­nin­ga sti­ču pra­vo na kon­sul­ta­ci­je za pred­u­ze­ća o to­me ka­ko da adap­ti­ra­ju i obez­be­de pri­stu­pač­no rad­no me­sto u ci­lju za­po­šlja­va­nja oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, ali i po­dr­šku u vi­du iz­ra­de teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je za adap­ta­ci­ju onih rad­nih me­sta ko­je je po­dr­ža­la Na­ci­o­nal­na slu­žba za za­po­šlja­va­nje.
Se­mi­nar su vo­di­li pred­stav­ni­ci Cen­tra „Ži­ve­ti us­prav­no“ i Uni­je po­slo­da­va­ca Voj­vo­di­ne, uz pri­su­stvo pred­stav­ni­ka Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja, kao i Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje.

Kategorije Ruma