Vo­zi­lo za pre­voz uče­ni­ka

Uru­čen kom­bi

Vo­zi­lo za pre­voz uče­ni­ka

U or­ga­ni­za­ci­ji „Del­ta fon­da­ci­je“ odr­ža­na je hu­ma­ni­tar­na ak­ci­ja za de­cu „An­ton Ska­le“. Na auk­ci­ji pred­me­ta po­zna­tih lič­no­sti pri­ku­plje­no je 33.700 evra i ku­pljen je kom­bi za pre­voz de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju. Vo­zi­lo je da­to na upo­tre­bu ško­li po­čet­kom pro­šle ne­de­lje i na­ja­vlje­na je no­va ak­ci­ja za opre­ma­nje ra­di­o­ni­ce za ši­ve­nje ko­ja po­sto­ji u okvi­ru ove ško­le.

Kategorije Stara Pazova