Sti­pen­di­je za naj­bo­lje stu­den­te

U ovoj go­di­ni sti­pen­di­je za 205 stu­de­na­ta

Sti­pen­di­je za naj­bo­lje stu­den­te

U ho­lu Kul­tur­nog cen­tra, 6. mar­ta, bi­lo je sve­ča­no i rad­no – pot­pi­sa­ni su ugo­vo­ri za stu­dent­ske sti­pen­di­je, a to je uvek po­vod za op­ti­mi­zam i do­bro ras­po­lo­že­nje. Za­jed­no sa stu­den­ti­ma i nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma bi­li su pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić i na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk.
Po­zdra­vlja­ju­ći pri­sut­ne, Sve­ti­slav Da­mjan­čuk je na­gla­sio da su tog da­na pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri za 151. sti­pen­di­ju, ali da će bi­ti ukup­no 205 ugo­vo­ra, kao i to da je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pre­po­zna­la vred­nost ula­ga­nja u mla­de, uz na­po­me­nu da je iz­nos sti­pen­di­je 7.050 di­na­ra i da će se is­pla­ći­va­ti za pe­ri­od od de­set me­se­ci.
-Ret­ki su tre­nu­ci ko­ji su to­li­ko le­pi kao ovaj, jer se ra­di o ugo­vo­ri­ma o sti­pen­di­ra­nju stu­de­na­ta, i to iz bu­dže­ta Op­šti­ne Ru­ma. Pre če­ti­ri-pet go­di­na bi­lo je de­se­tak stu­de­na­ta ko­ji su do­bi­ja­li sti­pen­di­je, sa­da ih je vi­še od 200. Ovo ni­je kraj po­mo­ći mla­di­ma. Shva­ti­li smo – ula­ga­nje u ško­lo­va­nje mla­dih je naj­bo­lja in­ve­sti­ci­ja. Sti­pen­di­je će do­bi­ja­ti i 20 naj­bo­ljih sred­njo­ško­la­ca, mla­dih iz rom­ske po­pu­la­ci­je, kao i 15-ak spor­ti­sta. Opre­de­li­li smo se za naj­bo­lje stu­den­te, za one ko­ji ima­ju vi­sok pro­sek oce­na, da­kle za one na ko­je smo po­no­sni i mi, i nji­ho­vi ro­di­te­lji-re­kao je Go­ran Vu­ko­vić.

Kategorije Ruma