No­vi ho­tel  ''Park'' u Ru­mi

Ru­ma je bi­ser ko­ji če­ka da bu­de ot­kri­ven

No­vi ho­tel ''Park'' u Ru­mi

Ruma – Od pro­šle ne­de­lje, pre­ci­zni­je od 1. mar­ta, Ru­ma je bo­ga­ti­ja za još je­dan pre­sti­žni obje­kat ko­ji će zna­čaj­no po­bolj­ša­ti pri­vred­ni, kul­tur­ni i tu­ri­stič­ki ži­vot ovog gra­da – na lo­ka­ci­ji sta­rog ho­te­la “Ru­ma“ otvo­ren je ho­tel “Park“.
Za­jed­no sa pred­sed­ni­kom Op­šti­ne Ru­ma Go­ra­nom Vu­ko­vi­ćem, no­vi obje­kat vi­so­kog stan­dar­da i kva­li­te­ta otvo­ri­la je am­ba­sa­dor SAD u Be­o­gra­du Me­ri Vor­lik. Ona je tom pri­li­kom na­gla­si­la da je sreć­na što je u Ru­mi, po­seb­no što se ra­di o ame­rič­kom in­ve­sti­to­ru – ovo je zna­čaj­na in­ve­sti­ci­ja ka­ko za Ru­mu ta­ko i re­gi­on Sre­ma. Pred­sed­nik Vu­ko­vić je is­ta­kao da je ovo dan za isto­ri­ju – u Ru­mi vi­še ni­ka­da ne­će bi­ti kao pre, po­seb­no ka­da je reč o raz­vo­ju pri­vre­de i tu­ri­zma. Po­ru­kom iz Los An­đe­le­sa, vla­snik Sr­ba Ilić Ru­mu je oka­rak­te­ri­sao kao bi­ser ko­ji če­ka da bu­de ot­kri­ven – ovaj ho­tel u to­me će joj po­mo­ći:
-Do­bar ho­tel je vr­lo va­žan za sva­ki grad. Po­treb­ne su i fa­bri­ke, ali do­bar ho­tel po­vla­či sa so­bom i fa­bri­ke i no­va rad­na me­sta. U jed­nom gra­du kao što je Ru­ma ho­tel mo­že da po­sta­ne za­ma­jac ko­ji će mno­go to­ga da po­kre­ne. Sa ovim ho­te­lom Ru­ma je sa­da za­i­sta ka­pi­ja Fru­ške go­re. Fru­ška go­ra je prak­tič­no u dvo­ri­štu ho­te­la. Ovaj ho­tel prak­tič­no sta­vlja Ru­mu na ma­pu Sr­bi­je, i na ma­pu Evro­pe-is­ta­kao je Ilić.
Ho­tel “Park“ je, pre­ma ka­te­go­ri­za­ci­ji, obje­kat sa če­ti­ri zve­zdi­ce, ras­po­la­že sa 73 so­be i apart­ma­na, tu je ele­gant­ni re­sto­ran, kon­fe­ren­cij­ska sa­la za 300 oso­ba, ide­a­lan je am­bi­jent za se­mi­na­re, kon­fe­ren­ci­je, kul­tur­ne i dru­ge ma­ni­fe­ta­ci­je.
Jed­no­stav­no – od­sed­ne­te u ovom ho­te­lu u Ru­mi i le­žer­no obi­la­zi­te Fru­šku go­ru, ma­na­sti­re, vi­na­ri­je. Di­van do­ži­vlja ko­ji – ne ko­šta mno­go.

K. Ku­zma­no­vić

Kategorije Ekonomija