Svečano otvaranje

Koc­ki­ca: de­ci na ra­dost, Ru­mlja­ni­ma na po­nos

Svečano otvaranje

Ruma – Ži­vot gra­do­va, po­put ži­vo­ta lju­di u nji­ma, či­ne da­ni ko­ji se na­sla­nja­ju jed­ni na dru­ge, sme­nju­ju i ko­tr­lja­ju stva­ra­ju­ći ta­ko ne­ka­kav krug ko­ji je za ne­ke vek, a za dru­ge jed­no­stav­no – ži­vot. Sa­mo, ti da­ni, ma­da jed­na­ko tra­ju, ni­su isti: jed­ni su bre­me­ni­ti ne­kom te­škom tu­gom, dru­gi či­gra­vi po­put ma­slač­ka, ne­ki su bez­lič­ni i br­zo se pre­da­ju za­bo­ra­vu, a naj­ma­nje je onih ko­ji na toj pu­ta­nji osta­ve ne­ki trag. Vid­ni trag. Za grad Ru­mu, i Ru­mlja­ne u njoj, 9. mart bio je je­dan od tih da­na ko­ji je sam se­bi stvo­rio ne­za­bo­rav. Pamp­ti­će ga sta­ri, pam­ti­će ga i de­ca, a ovo dru­go pam­će­nje tra­je du­že – Ru­ma je tog da­na, 9. mar­ta, i zva­nič­no do­bi­la no­vi De­či­ji vr­tić – Koc­ki­cu. Ve­se­li ku­tak za ma­li ve­se­li svet.
Kao i uvek, ka­da ne­ki dan pi­še isto­ri­ju jed­nog gra­da, ne mo­že to da pro­đe bez lju­di ko­ji kao sa­vre­me­ni­ci sra­sta­ju u tu isto­ri­ju. To su, pre svih de­ca, pa nji­ho­ve ma­me, ta­te, se­ke, ba­te, ali i de­ke i ba­ke. Pa lju­di iz Op­ši­ne Ru­ma, na­rav­no i Po­kra­ji­ne. Bi­li su tu pred­sed­nik Vla­de Voj­vo­di­ne dr Bo­jan Paj­tić, v.d. di­rek­tor Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne Ne­boj­ša Ma­len­ko­vić, pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić, nje­gov za­me­nik Dra­gan Kar­daš, na­čel­ni­ci oštin­skih ode­lje­nja, di­rek­to­ri jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, me­đu nji­ma i do­ma­ćin ovog do­ga­đa­ja, di­rek­tor usta­no­ve ‘’Po­le­ta­rac’’ u či­jem je sa­sta­vu Koc­ki­ca – Dra­ga­na Stoj­šić.
Bi­lo je tu i re­či ko­je su uči­ni­le da je­dan dan osta­vi pe­čat u jed­nom vre­me­nu.
-Ni­šta ni­je iza­zva­lo to­li­ko ve­se­lja u pro­te­klih pet go­di­na u Po­kra­ji­ni kao otva­ra­nje 46 vr­ti­ća ko­je smo iz­gra­di­li ili re­kon­stru­i­sa­li. Na­ša je oba­ve­za da na­šoj de­či­ci pru­ži­mo mo­guć­nost da od­ra­sta­ju u usta­no­va­ma ko­je će bi­ti kon­for­ne, ko­je će bi­ti le­pe, jer ona ima­ju pra­vo da iz­ra­stu u zdra­ve i sreć­ne lju­de. Mi smo sa ovom in­sti­tu­ci­jom prak­tič­no re­ši­li pro­blem sme­šta­ja de­ce, 132 mi­li­o­na di­na­ra smo in­ve­sti­ra­li u ovo div­no zda­nje. Ovo ni­je sa­mo zgra­da u ko­joj će bo­ra­vi­ti de­ca, ova zgra­da je ukras Ru­me, ovo je jed­na od naj­lep­ših obje­ka­ta u Voj­vo­di­ni. Mo­že­te da bu­de­te po­no­sni na nje­ga. Bu­du­ćim ma­ma­ma i ta­ta­ma po­ru­ču­jem da ovi ka­pa­ci­te­ti tre­ba da bu­du i po­pu­nje­ni, jer de­ca su na­ša bu­duć­nost-re­kao je dr Bo­jan Paj­tić.
Ve­se­lom i raz­dra­ga­nom sku­pu obra­tio je i pred­sed­nik Go­ran Vu­ko­vić:

Koc­ki­ca u pu­nom sja­ju

-Ovaj obje­kat smo po­če­li da gra­di­mo pre vi­še od go­di­nu da­na, sa­da smo re­ši­li je­dan od ve­li­kih pro­ble­ma Ru­me, pro­blem sme­šta­ja de­ce u de­či­je usta­no­ve. To je ono što smo obe­ća­li gra­đa­ni­ma pre če­i­ri go­di­ne. Ovo je obje­kat ko­jim Ru­ma mo­že da se po­no­si, jer je u gra­đe­vin­skom i ar­hi­tek­ton­skom smi­slu je­dan od bo­ljih u Po­kra­ji­ni i Sr­bi­ji. Ka­pa­ci­te­ti Koc­ki­ce su 200 ma­li­ša­na, cilj nam je bio da uvek bu­de jed­no me­sto vi­še u od­no­su na broj de­ce ko­ja na sme­štaj ima­ju pra­vo. In­ve­sti­ci­ju je u pot­pu­no­sti obez­be­dio Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne, Op­šti­na Ru­ma je ulo­ži­la de­set mi­li­o­na u opre­mu vr­ti­ća.
A de­ca? Ona su, po­put ša­re­nih lep­ti­ri­ća, po­put ma­slač­ka i ve­tra, či­gra­vom igrom uči­ni­la da se ovaj dan ni­ka­da ne pre­da za­bo­ra­vu.

Ka­ti­ca Ku­zma­no­vić
Fo­to­gra­fi­ja:
Mi­lan Mi­le­u­snoć

Kategorije Ruma