Go­ran Je­šić  na uru­či­va­nju  pri­zna­nja In­đi­ji

Is­pla­ti­vi za ula­ga­nje

Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić pri­ma pri­zna­nje u Ka­nu

Kan – Na­gra­da „Top 10 evrop­skih gra­do­va i re­gi­o­na za stra­ne di­rekt­ne in­ve­sti­ci­je“ uru­če­na je pro­te­kle sre­de u Ka­nu gra­do­vi­ma In­đi­ji, Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, Su­bo­ti­ci i Po­kra­ji­ni Voj­vo­di­na i to za dru­go, tre­će i če­tvr­to me­sto u ka­te­go­ri­ji efek­tiv­no­sti i tro­ško­vi ula­ga­nja, dok je Su­bo­ti­ca na­gra­đe­na u ka­te­go­ri­ji gra­do­va ju­go­i­stoč­ne Evro­pe ko­ji naj­bo­lje pri­me­nju­ju stra­te­gi­ju pri­vla­če­nja stra­nih in­ve­sti­ci­ja. Ovaj kon­kurs tra­di­ci­o­nal­no or­ga­ni­zu­je ma­ga­zin „FDI“ ko­ji je deo me­dij­ske gru­pa­ci­je „Faj­nen­šel tajms“.
Na­gra­de gra­do­vi­ma i Po­kra­ji­ni pred­sed­nik voj­vo­đan­ske Vla­de Bo­jan Paj­tić oce­nio je kao još jed­nu do­bru i va­žnu vest jer se za­jed­no sa kan­di­da­tu­rom Sr­bi­je za član­stvo u EU i ovim pri­zna­njem stva­ra sa­svim no­vi am­bi­jent za pri­vla­če­nje stra­nih in­ve­sti­ci­ja i ve­ći ste­pen in­te­re­so­va­nja za ula­ga­nje u Voj­vo­di­nu, a vi­še od 80 od­sto stra­nih in­ve­sti­to­ra u Voj­vo­di­ni či­ne ula­ga­či iz EU.
Pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja Go­ran Je­šić i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić pri­mi­li su na­gra­du kao dru­ga i tre­ća naj­bo­lja de­sti­na­ci­ja u Evro­pi i oce­ni­li da je ovo uspeh i za Sr­bi­ju a ne sa­mo za ova dva gra­da.

Go­ran Je­šić na uru­či­va­nju pri­zna­nja In­đi­ji

-Po­di­gli smo ka­pa­ci­tet za pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja i to je sve­o­bu­hvat­ni uspeh, pre sve­ga po­li­ti­ke ko­ju je spro­vo­di­la SI­E­PA i voj­vo­đan­ski Fond za pro­mo­ci­ju in­ve­sti­ci­ja. To je re­zul­tat za­jed­nič­kog ra­da svih tih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va i agen­ci­ja. Iako zbog svet­ske eko­nom­ske kri­ze pret­hod­nih go­di­na ni­je bio ve­li­ki broj za­in­te­re­so­va­nih in­ve­sti­to­ra, po­sled­nje dve go­di­ne mi ima­mo pet ve­li­kih pro­je­ka­ta ko­ji su sa­da u fa­zi re­a­li­za­ci­je i dva ve­li­ka in­ve­sti­to­ra sa ko­ji­ma pre­go­va­ra­mo da­nas, re­kao je Je­šić i pod­se­tio da „Hen­kel“ že­li da u In­đi­ji gra­di još jed­nu fa­bri­ku. -To je bi­la do­bra po­ru­ka i do­kaz da mi mo­že­mo da se tak­mi­či­mo sa kon­ku­ren­ti­ma ko­ji se na­la­ze u Evrop­skoj uni­ji i da pri­vu­če­mo in­ve­sti­to­re iako se Sr­bi­ja još uvek ta­mo ne na­la­zi. To je do­bar sig­nal za no­ve ve­li­ke in­ve­sti­to­re, ne sa­mo ka­da je u pi­ta­nju in­ve­sti­ra­nje u In­đi­ju, već i u či­ta­vu Sr­bi­ju- is­ta­kao je pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja na­kon do­de­le pri­zna­nja.
Kon­kurs „Evrop­ski gra­do­vi i re­gi­o­ni bu­duć­no­sti“ tra­di­ci­o­nal­no ras­pi­su­je ma­ga­zin „FDI“, deo „Faj­nen­šel taj­msa“ ko­ji ana­li­zi­ra tr­ži­šta i pru­ža vred­ne in­for­ma­ci­je oni­ma ko­ji pro­mo­vi­šu svo­ju lo­ka­ci­ju, ko­ji tra­že no­vu bi­znis lo­ka­ci­ju ili sa­mo ana­li­zi­ra­ju tren­do­ve.
-Pri­zna­nje „FDI“ na kon­kur­su „Evrop­ski gra­do­vi i re­gi­o­ni bu­duć­no­sti“ Mi­tro­vi­ca mo­že i mo­ra da is­ko­ri­sti kao no­vu pri­li­ku. Ovaj ve­tar u je­dra si­gur­no će nam do­bro do­ći u pri­vla­če­nju stra­nih in­ve­sti­ci­ja. Već i pre do­de­le pri­zna­nja na­kon in­for­ma­ci­je da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca svr­sta­na me­đu naj­bo­lje u efek­tiv­no­sti tro­ško­va ula­ga­nja, in­ten­zi­vi­ra­li smo raz­go­vo­re sa ne­ko­li­ko po­ten­ci­jal­nih in­ve­sti­to­ra, re­kao je u iz­ja­vi za „Srem­ske no­vi­ne“ Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić i do­dao da je me­đu po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma i je­dan od naj­po­zna­ti­jih svet­skih pro­iz­vo­đa­ča auto­mo­bil­ske opre­me. On sma­tra da ovaj po­vo­ljan tre­nu­tak za Srem­sku Mi­tro­vi­cu ne sme da se iz­gu­bi, ali je iz­ra­zio i sum­nju da pred­sto­je­ća iz­bor­na kam­pa­nja u jed­nom de­lu mo­že da uspo­ri sve te pro­ce­se.-Vre­me je da sa­da do­đe­mo do kon­kret­nih re­zul­ta­ta sve­ga što smo ra­di­li u pret­hod­nom pe­ri­o­du, sma­tra Ne­di­mo­vić.

J.Z. Ž.N.

Kategorije Sremska Mitrovica