Dom kul­tu­re - po­nos se­la

Dom kul­tu­re po­nos se­la

Dom kul­tu­re - po­nos se­la

Grabovci – Ve­li­ki broj me­šta­na Gra­bo­va­ca do­šao je pro­šle ne­de­lje, 23. fe­bru­a­ra, u cen­tar se­la da za­jed­no sa svo­jim go­sti­ma po­de­li ra­dost zbog jed­nog zna­čaj­nog do­ga­đa­ja: po­sle vi­še od dve de­ce­ni­je, otvo­ren je re­no­vi­ra­ni Dom kul­tu­re, obje­kat ko­ji će slu­ži­ti i mla­di­ma i sta­ri­ma, ko­ji će ubu­du­će bi­ti epi­cen­tar dru­štve­nog, kul­tur­nog i sport­skog ži­vo­ta u ovoj sre­di­ni.
Me­đu go­sti­ma iz Po­kra­ji­ne bi­li su dr Bo­jan Paj­tić, pred­sed­nik Vla­de Voj­vo­di­ne, kao i Ne­boj­ša Ma­len­ko­vić, v.d. di­rek­tor Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne. De­le­ga­ci­ju Op­šti­ne Ru­ma či­ni­li su Go­ran Vu­ko­vić, pred­sed­nik op­šti­ne, Dra­gan Kar­daš, nje­gov za­me­nik, Vlat­ko Rat­ko­vić i Ne­nad Bo­ro­vić, na­rod­ni po­sla­ni­ci, na­čel­ni­ci po­je­di­nih op­štin­skih ode­lje­nja, di­rek­to­ri jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va.
Da bi sve pro­te­klo u sve­čar­skom du­hu i ras­po­lo­že­nju,   pri­god­nim kul­tur­no-umet­nič­kim pro­gra­mom na­stav­ni­ci i uče­ni­ci OŠ “Še­sta udar­na voj­vo­đan­ska bri­ga­da“ otvo­ri­li su se­zo­nu do­ga­đa­nja u ovom se­o­skom hra­mu kul­tu­re. Ni­su iz­o­sta­le ni sre­mač­ke sla­no-slat­ke đa­ko­ni­je, dar vred­nih Gra­bov­čan­ki za ovaj dan.
Na­gla­ša­va­ju­ći da je po­kra­jin­ska Vla­da u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne in­ve­sti­ra­la vi­še od dve mi­li­jar­de di­na­ra, dr Bo­jan Paj­tić je go­vo­rio o zna­ča­ju kul­tur­nih i sport­skih obje­ka­ta u da­ljem raz­vo­ju se­la:
-Ula­ga­li smo u onu vr­stu pro­ja­ka­ta ko­ji do­no­se pri­vred­ni raz­voj, u in­du­strij­sku zo­nu, ka­na­li­za­ci­o­nu i put­nu mre­žu, ta­ko i u one objek­te ko­ji su va­žni za dru­štve­ni stan­dard, kao što su ovaj Dom kul­tu­re i de­či­ji vr­ti­ći, sport­ske ha­le. Ove in­ve­sti­ci­je su bi­le zna­čaj­ne zbog to­ga što smo prak­tič­nio je­dan bu­džet op­šti­ne Ru­ma in­ve­sti­ra­li na ovoj te­ri­to­ri­ji. To je va­žno zbog to­ga što je Ru­ma du­go bi­la za­po­sta­vlja­na i mi smo tu po­li­ti­ku že­le­li da pro­me­ni­mo. Mo­ra­mo vo­di­ti ra­ču­na o svo­jim se­li­ma, i kao što smo se pre pet gdi­na bo­ri­li i iz­bo­ri­li da na­ši po­ljo­pri­vred­ni­ci do­bi­ju sub­ven­ci­je sva­ke go­di­ne, ta­ko se za­la­že­mo i za na­še lju­de na se­lu. Ne mo­že­mo po­zi­va­ti lju­de da osta­nu da ži­ve u se­lu uko­li­ko im ne pru­ži­mo ne­ki dru­štve­ni ži­vot, uko­li­ko de­ci ne pru­ži­mo mo­guć­nost da od­ra­sta­ju kao de­ca u gra­do­vi­ma, da ima­ju mo­guć­nost da ra­de fi­zič­ko, da se obra­zu­ju, da ima­ju me­sto na ko­me mo­gu da se ba­ve kul­tu­rom, dru­štve­nim ak­tiv­no­sti­ma. Zbog sve­ga to­ga ova in­ve­sti­ci­ja je va­žna, ova zgra­da je dve de­ce­ni­je bi­la van funk­ci­je, bi­la je ru­i­na, a evo da­nas ovo je Dom kul­tu­re ko­jim bi se po­no­si­la čak i ne­ka op­štin­ska sre­di­šta.
Ne­boj­ša Ma­len­ko­vić, v.d. di­rek­tor Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja ta­ko­đe je iz­ra­zio ve­li­ko za­do­volj­stvo zbog ovog do­ga­đa­ja:
-Za­do­volj­stvo je ka­da u vre­me­nu svet­ske eko­nom­ske kri­ze i ve­li­kih te­ško­ća ko­je su za­de­si­le ne sa­mo na­šu dr­ža­vu, već či­tav svet, po­stig­ne­mo uspeh i uspe­mo da za­vr­ši­mo objek­te u ma­njim sre­di­na­ma kao što su Gra­bov­ci u rum­skoj op­šti­ni. Po­red Do­ma kul­tu­re mi smo pri­sut­ni u Gra­bov­ci­ma i kroz sa­na­ci­ju dve uli­ce, ko­je smo pre go­di­nu da­na ura­di­li, kroz sa­na­ci­ju sport­skog objek­ta na nji­ho­vom sport­skom te­re­nu, ta­ko da kroz po­bolj­ša­nje ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re stva­ra­mo bo­lje uslo­ve za ži­vot svih gra­đa­na.
U ovu in­ve­sti­ci­ju Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja in­ve­sti­rao je 17 mi­li­o­na di­na­ra.
Ov­de je bu­duć­nost se­la, ka­žu Gra­bov­ča­ni, a tre­ba im ve­ro­va­ti. Jer, ne ta­ko dav­no, Gra­bov­ce su, ma­lo u ša­li, vi­še u zbi­lji, oslo­vlja­va­li kao “se­lo na kra­ju sve­ta“. Sa­da je ov­de, ko­nač­no, ne­što na sa­mom – po­čet­ku.

K. Ku­zma­no­vić

Kategorije Ruma