v228273p0

Zim­ske opa­sno­sti

Hlad­no­ća

Hlad­no­ća je naj­če­šći uzrok ra­znih zim­skih pre­hla­da, bo­lo­va u gr­lu ili po­vi­še­ne te­me­pe­ra­tu­re. Obič­no se ne ob­u­če­mo do­bro ili iza­đe­mo na krat­ko van pro­sto­ri­je bez ša­la ili bez ka­pe, ta­ko da po­ve­ća­va­mo šan­se da se raz­bo­li­mo. Ovo upo­zo­re­nje je na­ro­či­to va­žno za de­cu, pa ih za­to tre­ba ko­tro­li­sa­ti.

Hlad­ni na­pi­ci

Zi­mi nam ni­su neo­p­hod­ni hlad­ni i le­de­ni na­pi­ci, jer mo­gu sa­mo iri­ti­ra­ti gr­lo. Naj­bo­lje okre­plju­je čaj ume­re­ne tem­pe­ra­tu­re, jer nam vreo čaj mo­že ope­ći usta, gr­lo ili nep­ca.

Ba­ri­ce

Ba­ri­ce se zi­mi pre­tvo­re u ma­la kli­za­li­šta pa neo­pre­znost mo­že do­ve­sti do kli­za­nja i po­vre­da no­gu, ru­ku ili gla­ve.

Tro­to­ar i ste­pe­ni­ce

Ivi­ce tro­to­a­ra i ste­pe­ni­ce ob­lo­že­ne vo­dom ili le­dom pra­vi su iz­vo­ri opa­sno­sti od pa­da i ozbilj­nih po­vre­da. Za­to bi­raj­te zim­sku obu­ću i pa­zi­te ka­da si­la­zi­te sa tro­to­a­ra ili ko­ra­ča­te ste­pe­ni­ca­ma.
Upo­zo­ra­va­mo na opa­snost še­ta­nja ivi­ca­ma oba­la po­red re­ke ili je­ze­ra – zbog kli­za­nja ili od­ro­na mo­že do­ći do upa­da­nja u vo­du.

Pr­sluk

Na­ši sta­ri su bi­li pa­met­ni ka­da su no­si­li zi­mi (pa i u je­sen i u pro­le­će) pr­sluk od vu­ne ili ko­že. Pr­sluk nam šti­ti gru­di, sto­mak i le­đa, a omo­gu­ća­va da ru­ka­ma slo­bod­no ra­di­mo. Ru­ke se te­ško i mo­gu na­hla­di­ti. Pr­sluk je na­ro­či­to do­bar ka­da če­sto me­nja­mo pro­sto­ri­je (i u ku­ći i na po­slu) jer je po zdra­vlje naj­o­pa­sni­je ka­da iz vre­le ili to­ple pro­sto­ri­je, znoj­ni i vru­ći, iza­đe­mo u hod­nik ili na­po­lje.

Le­de­ni­ce

Ču­vaj­te se le­de­ni­ca ili sne­ga sa kro­va ko­ji pri to­plje­nju kli­ze i pa­da­ju na ze­mlju. Ka­da led ili sneg pad­ne sa kro­va, naj­ma­nja je šte­ta ako pad­ne na auto­mo­bil, ali ako pad­ne na gla­vu, mo­že do­ći do ozbilj­nih po­vre­da.

Pe­šač­ki pre­laz

Tre­ba bi­ti opre­zan i na­ro­či­to de­cu upo­zo­ra­va­ti da ne is­tr­ča­va­ju zi­mi na uli­cu, pa ma­kar to bio i pe­šač­ki pre­laz. Na uli­cu iz­la­zi­te po­la­ko i opre­zno jer se mo­že de­si­ti da zbog le­da vo­za­či ne mo­gu br­zo da za­u­sta­ve vo­zi­lo ili da pe­šak pad­ne pod vo­zi­lo.

Auto­mo­bil

Vo­za­če pod­se­ća­mo da je naj­o­pa­sni­ji na­gli pre­laz sa su­vog na mo­kar ko­lo­voz, sa vo­de na led, sa su­vog pu­ta na blat­njav ili pe­skom po­sut ko­lo­voz. To je još iz­ra­že­ni­je u kri­vi­na­ma jer se on­da gu­bi “tlo pod toč­ko­vi­ma”, do­la­zi do pro­kli­za­va­nja i ne­zgo­da.

Ski­ja­nje i kli­za­nje

Na ski­ja­li­šti­ma i kli­za­li­šti­ma obič­no smo sprem­ni za kli­za­nje, ali i tu tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o sve­mu i ne ju­na­či­ti se. Ka­da kli­za­mo ili ski­ja­mo, va­žno je ima­ti po­treb­nu opre­mu jer ona ču­va i gla­vu i no­ge.

Kategorije Zabava