Go­ran Jo­vić

Što smo obe­ća­li, is­pu­ni­li smo

Go­ran Jo­vić

Sa­da kad se osvr­nem i po­gle­dam šta smo sve obe­ća­va­li i pla­ni­ra­li da ura­di­mo u 2011. go­di­ni, mo­gu da ka­žem da smo sve za­dat­ke uspe­šno oba­vi­li i plan u pot­pu­no­sti is­pu­ni­li, što, mo­žda i ni­je bi­lo za oče­ki­va­ti, s ob­zi­rom na te­šku eko­nom­sku kri­zu – re­kao je pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić 30. de­cem­bra 2011. go­di­ne na tra­di­ci­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re. Sa­mo re­al­no pla­ni­ra­nje i tim­ski rad do­no­se re­zul­ta­te, do­dao je, a u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni do­brih re­zul­ta­ta je bi­lo, što joj je, iz­me­đu osta­log pred kraj go­di­ne do­ne­lo i pri­zna­nje naj­bo­lje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u Sr­bi­ji ko­je do­del­ju­ju no­vo­sad­ska Agen­ci­ja za ko­mu­ni­ka­ci­je “Me­di­ja in­vent”, Fa­kul­tet teh­nič­kih na­u­ka No­vi Sad, Pri­vred­na ko­mo­ra i RTV Voj­vo­di­ne u okvi­ru ak­ci­je “Put ka vr­hu” gde se bi­ra­ju naj­u­spe­šni­ji u gra­đe­nju pri­vred­nog am­bi­jen­ta u Sr­bi­ji. Do­bi­ja­nje ser­ti­fi­ka­ta op­šti­ne s po­volj­nim po­slov­nim okru­že­njem ve­o­ma je va­žno za je­dan po­zi­ti­van imidž lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, jer “upra­vo, ovaj ser­ti­fi­kat je do­kaz da smo is­pu­ni­li pre­ko 112 iz­u­zet­no te­ških kri­te­ri­ju­ma da se do nje­ga do­đe, a to zna­či da smo mo­der­ni­zo­va­li op­štin­sku upra­vu”, na­gla­sio je pred­sed­nik Jo­vić i is­ta­kao da su za in­ve­sti­to­re us­po­sta­vlje­ni stan­dar­di Evrop­ske uni­je.
U pri­log toj kon­sta­ta­ci­ji ide i či­nje­ni­ca da je Ne­mač­ka kom­pa­ni­ja “Mil­ba­u­er” za ne­pun me­sec da­na od pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra do udra­ra­nja ka­me­na te­melj­ca, do­bi­la svu po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju za grad­nju fa­bri­ke. Za op­šti­nu Sta­ra Pa­zo­va, 2011. go­di­na bi­la je in­ve­sti­ci­o­na, a osta­će upam­će­na po otva­ra­nju Na­ci­o­nal­ne ku­će fud­ba­la, odn. Sport­skog cen­tra FSS. Ži­te­lji sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne u ovoj go­di­ni do­bi­li su i ba­zen­ski kom­pleks iz­me­đu iz­me­đu Sta­re i No­ve Pa­zo­ve. – Ve­ru­jem da će­mo iz­grad­njom olim­pij­skog ba­ze­na ko­ja je re­zer­vi­sa­na za dru­gu fa­zu, kon­ku­ri­sa­ti i do­bi­ti bar jed­nu gru­pu s evrop­skog pr­ven­stva 2016. go­di­ne u va­ter­po­lu-, uve­ren je go­spo­din Go­ran Jo­vić.
Ra­do­vi na pot­pu­noj re­kon­struk­ci­ji ras­kr­sni­ce u cen­tru Sta­re Pa­zo­ve ne­će se pre­ki­da­ti do za­vr­šet­ka, uko­li­ko to vre­me do­zo­vli. U 2011. go­di­ni as­fal­ti­ra­no je do­sta uli­ca u Sta­roj i No­voj Pa­zo­vi, u Sta­rim i No­vim Ba­nov­ci­ma, iz­gra­đen je ve­li­ki broj no­vih par­king me­sta, broj­ni ko­mu­nal­ni pro­ble­mi re­ša­va­ni su u ho­du, po­ma­ga­na je iz­grad­nja i re­kon­struk­ci­ja ver­skih obje­ka­ta, ob­na­vlja­na jav­na ra­sve­ta i re­kon­struk­ci­ja zdrav­stve­nih obje­ka­ta u No­vim Ba­nov­ci­ma i Kr­nje­šev­ci­ma. Re­kon­stru­i­san je i pot­pu­no ob­no­vljen put iz­me­đu Be­le­gi­ša i Sur­du­ka, ure­đen park s bi­nom u cen­tru Voj­ke i još mno­go to­ga. Otva­ra­na su i no­va rad­na me­sta u ma­njim fir­ma­ma, kao i no­vom po­go­nu “Go­re­nja” i no­voj fa­bri­ci le­ko­va “Ivan­čić i si­no­vi”. – Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni pre­ko 30 hi­lja­da hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta i oko 2.200 po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va, – ka­že pred­sed­nik Jo­vić, kao ni iz­grad­nju si­lo­sa, atar­skih pu­te­va i otre­si­šta.

Kategorije Stara Pazova