Pr­vi dan sne­žne me­ća­ve u Be­o­či­nu

Sneg vi­sok, pu­te­vi pro­hod­ni

Pr­vi dan sne­žne me­ća­ve u Be­o­či­nu

Svi lo­kal­ni pu­te­vi i uli­ce u op­šti­ni, ko­je odr­ža­va zim­ska slu­žba JKP „Be­o­čin“, su pro­hod­ni i na nji­ma se sa­o­bra­ćaj od­vi­ja bez ve­ćih te­ško­ća. Pre­ma in­for­ma­ci­ji ko­ju nam je, 6. fe­bru­a­ra (po­ne­de­ljak), dao ru­ko­vo­di­lac ove slu­že Jo­van Stoj­ko­vić, to se od­no­si­lo na sle­de­će de­o­ni­ce: Če­re­vić – An­dre­vlje, Svi­loš – Gra­bo­vo, Su­sek – Lug, kao i grad­ske uli­ce dru­ge i tre­će ka­te­go­ri­je. Me­đu­me­sni auto­bu­ski sa­o­bra­ćaj, ta­ko­đe, re­dov­no funk­ci­o­ni­še, s tim što auto­bu­si ne idu pre­ma Gra­bo­vu, gde je put ši­rok sa­mo tri me­tra, ve­li­ki je uspon, a so ne po­ma­že na ova­ko ni­skim tem­pe­ra­tu­ra­ma.
Ina­če, be­o­čin­ska zim­ska slu­žba či­sti sneg i od tzv. če­re­vić­ke pe­tlje do Cr­ve­nog čo­ta, dok za de­o­ni­cu pre­ma Be­še­no­vač­kom Pr­nja­vo­ru ni­je za­du­že­na. Na tom de­lu po­ma­žu vo­zi­la „Ka­rin-ko­mer­ca“, fir­me ko­ja pre­vo­zi ce­ment­nu ru­du za po­tre­be kom­pa­ni­je „La­farž BFC“. Put od Ko­ru­ške pre­ma Svi­lo­šu i da­lje, pre­ma Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, odr­ža­va rum­ski „Srem­put“. Ka­da je reč o re­gi­o­nal­nom pu­tu od Ra­kov­ca pre­ma Ne­šti­nu i gra­ni­ci sa Hr­vat­skoj, nad­le­žna je „Bač­ka­put“ i tu ima iz­ve­snih te­ško­ća u sa­o­bra­ća­ju.
Deo pu­ta od Ra­kov­ca pre­ma Par­ti­zan­skom pu­tu i Vrd­ni­ku odr­ža­va JKP „Put“ No­vi Sad.
U okvi­ru zim­ske slu­žbe JKP „Be­o­čin“, ka­že njen ru­ko­vo­di­lac Jo­van Stoj­ko­vić, sva­ko­dnev­no je an­ga­žo­va­no 25 lju­di. Oni su za­du­že­ni za či­šće­nje 70-80 ki­lo­me­ta­ra sa­o­bra­ćaj­ni­ca i na ras­po­la­ga­nju su im je­dan ka­mi­on sa ra­o­ni­kom i so­la­nom, dva trak­to­ra sa istom opre­mom, kao i uto­var­na lo­pa­ta sa ra­o­ni­kom. Zbog ni­skih tem­pe­ra­tu­ra i stal­nih pa­da­vi­na, tre­nut­no se ne ko­ri­ste so i ka­me­ni agre­gat. Odav­no u op­šti­ni ni­je za­be­le­žen ova­ko vi­sok sne­žni po­kri­vač.

D. P.
Sni­mio: I. Ade­mov­ski

Kategorije Beočin