Rum­ske ''troj­ke'' u Grad­skoj ku­ći

Po­klo­ni za rum­ske “troj­ke“

Rum­ske ''troj­ke'' u Grad­skoj ku­ći

Grad­ska ku­ća u Ru­mi tog 28. de­cem­bra bi­la je is­pu­nje­na de­či­jim pla­čem i po­klo­ni­ma – ta­ko je uvek ka­da su u pi­ta­nju naj­mla­đi, a po­seb­no ka­da pro­stor op­šti­ne is­pu­ne be­be. Ovo­ga pu­ta reč je o rum­skim “troj­ka­ma“, si­no­vi­ma La­za­ru, Velj­ku i Ne­na­du, ve­li­kom po­no­su i lju­ba­vi po­ro­di­ce Te­o­do­sić.
Maj­ka Ta­ma­ra, me­di­cin­ska se­stra-vas­pi­tač u “Po­le­tar­cu“, i ta­ta Bran­ko, in­ka­sant, ni­su kri­li sre­ću što su, na­kon dve go­di­ne bra­ka, po­sta­li ro­di­te­lji tri si­na. Ra­di se o na­ci­o­nal­nom pro­gra­mu van­te­le­sne oplod­nje, pr­vi po­ku­šaj je dao pra­vi re­zul­tat – tri be­be ko­je su do­šle na svet 13. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne. La­zar je po ro­đe­nju imao 1,8 ki­lo­gra­ma, Velj­ko  dva ki­lo­gra­ma a Ne­nad sa­mo 1,1 ki­lo­gram, što mu ne sme­ta da u ku­ći va­ži za naj­ve­ćeg ga­lam­dži­ju, dok bra­ća uglav­nom ću­te.
Na pri­je­mu u op­šti­ni, bio je tu pred­sed­nik Go­ran Vu­ko­vić sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma Dra­ga­nom Kar­da­šem, Ne­na­dom Bo­ro­vi­ćem i Sve­ti­sla­vom Da­mjan­ču­kom, uz naj­lep­še že­lje za bu­du­ći ži­vot, uz cve­će za ma­mu Ta­ma­ru, rum­skim be­ba­ma uru­če­na su de­či­ja ko­li­ca za “troj­ke“.

Kategorije Ruma