limun-zdrava-ishrana

Po­be­di­te vi­ru­se

U na­je­zdi vi­ru­sa ko­ji u zim­skom pe­ri­o­du na­pa­da­ju sva­ko­dnev­no sa svih stra­na te­ško je osta­ti zdrav i sa­ču­va­ti do­bar imu­ni­tet. Dok se ne­ki le­če ta­ble­ta­ma i an­ti­bi­o­ti­ci­ma na svo­ju ru­ku, dru­gi još uvek ve­ru­ju na­rod­nim re­cep­ti­ma ko­je pri­pre­ma­ju kod ku­će na tra­di­ci­o­na­lan na­čin.

Re­ši­te se ki­ja­vi­ce

Oslo­bo­di­će­te se ki­ja­vi­ce i do­sad­nog cu­re­nja iz no­sa, ako na ža­ru ili rin­gli za­pa­li­te ko­ri­cu hle­ba i taj dim udi­še­te ne­ko­li­ko pu­ta dnev­no po dva-tri mi­nu­ta. Ili uka­paj­te u no­zdr­ve po pet-šest ka­pi sve­žeg so­ka od cve­kle. U sok se mo­že do­da­ti med.

Oblo­ge za bol­no gr­lo

Ako se me­dom pre­ma­že za­gre­ja­no plat­no i ti­me za­vi­je vrat, br­zo će pre­sta­ti bo­lo­vi u gr­lu iza­zva­ni upa­lom kraj­ni­ka, an­gi­nom i pre­hla­dom.

Le­ko­vi­ti kok­tel

Kok­tel od mle­ka, mu­skat­nog ora­šči­ća, sec­ka­nog per­šu­no­vog li­šća i so­li po­mo­ći će or­ga­ni­zmu da se od­bra­ni od vi­ru­sa.

Za­u­sta­vi­te
ka­šalj

Ka­šalj će­te ubla­ži­ti ako pri­pre­mi­te na­pi­tak od mle­ka u ko­me je sku­va­na gla­vi­ca cr­nog lu­ka. Pro­ce­di­te i pij­te dva pu­ta dnev­no. Isti efe­kat će­te po­sti­ći uko­li­ko is­to­pi­te ka­ši­či­cu pu­te­ra, po­me­ša­te s ka­ši­či­com me­da i po­je­de­te uju­tru, na pra­zan sto­mak. Da ka­šalj pre­sta­ne – is­pe­ci­te luk na va­tri a po­tom ga uma­či­te u med i je­di­te. Su­vog ka­šlja će­te se re­ši­ti ako pr­že­ni luk po­me­ša­te s ko­zjim mle­kom i vr­ca­nim me­dom, na jed­na­ke de­lo­ve, i uzi­ma­te po jed­nu ka­ši­či­cu 15-20 pu­ta na dan. Pro­tiv su­vog ka­šlja je do­bar i sok od cr­ve­nog lu­ka sa še­će­rom.

Pro­tiv se­kre­ta

Par­na in­ha­la­ci­ja ča­jem od ka­mi­li­ce, me­dom i tink­tu­rom pro­po­li­sa. U po­la li­tra ča­ja od ka­mi­li­ce, čim pro­vri, sta­vi­ti jed­nu ka­ši­ku me­da i 20-30 ka­pi 20-pro­cent­ne tink­tu­re pro­po­li­sa. Pro­me­ša­ti, nag­nu­ti se iz­nad po­su­de, po­kri­ti gla­vu pe­ški­rom i in­ha­li­ra­ti se sva­ko­dnev­no u to­ku 15 da­na, naj­bo­lje uve­če pred spa­va­nje, 10-15 mi­nu­ta. De­ca i aler­gič­ni u ovom slu­ča­ju uzi­ma­ju ma­nju do­zu – po jed­nu ka­ši­či­cu me­da i 10 ka­pi tink­tu­re pro­po­li­sa.

Da pro­di­še­te

Sok od cve­kle je efi­ka­sno sred­stvo pro­tiv na­ze­ba. Is­ce­di­ti sok cve­kle i po par ka­pi si­pa­ti u obe no­zdr­ve. Od­ra­slim oso­ba­ma si­pa­ti u nos ne­raz­bla­že­ni sok, a de­ci sok od cve­kle tre­ba raz­bla­ži­ti vo­dom u od­no­su 1:1.

Za oba­ra­nje tem­pe­ra­tu­re

Pro­tiv vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re po­mo­ći će vam oblo­ge od krom­pi­ra. Iz­ren­daj­te tri si­ro­va krom­pi­ra sa lju­skom, do­daj­te ka­ši­ku sir­će­ta i ta­ko do­bi­je­nu sme­su umo­taj­te u ga­zu. Ovu sme­su mo­že­te sta­vi­ti na če­lo ili njo­me
za­mo­ta­ti no­ge. Tem­pe­ra­tu­ra bi tre­ba­lo da spad­ne za naj­vi­še sat vre­me­na.

Kategorije Zabava