Po­bed­nik  Vla­di­mir Mi­li­će­vić

Pli­va­nje za ča­sni krst

Po­bed­nik Vla­di­mir Mi­li­će­vić

Po pr­vi put u isto­ri­ji Ru­me, po­vo­dom ve­li­kog ver­skog pra­zni­ka Bo­go­ja­vlje­nja, 19. ja­nu­a­ra, na Bor­ko­vač­kom je­ze­ru se od­vi­ja­lo pli­va­nje za ča­sni krst. Da je Ru­mlja­ni­ma ne­do­sta­ja­la ova ma­ni­fe­sta­ci­ja, ta­ko po­pu­lar­na u mno­gim gra­do­vi­ma Sr­bi­je, mo­glo se vi­de­ti po neo­če­ki­va­no ve­li­kom od­zi­vu gra­đa­na.
U or­ga­ni­za­ci­ju ovog ver­sko-tu­ri­stič­ko-sport­skog do­ga­đa­ja uklju­či­la se Op­šti­na Ru­ma – Ode­lje­nje za dru­štve­ne de­lat­no­sti, Cr­kve­na op­šti­na Ru­me, Sa­vez spor­to­va rum­ske op­šti­ne, Cr­ve­ni krst i Dom zdra­vlja.
Oku­plje­nim gra­đa­ni­ma obra­tio se naj­pre pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, uz če­stit­ke pli­va­či­ma na hra­bro­sti i sport­skom dr­ža­nju, kao i že­lju da ovo pre­ra­ste u tra­di­ci­ju. U ime pra­vo­slav­nog sve­šten­stva Ru­mlja­ne je po­zdra­vio Rat­ko Go­lu­bić, ar­hi­je­rej­ski na­me­snik u Ru­mi, kao i na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk ko­ji je na kra­ju uče­sni­ci­ma tak­mi­če­nja po­de­lio i na­gra­de.
U pli­va­nju za bo­go­ja­vljen­ski krst uče­stvo­va­lo je 22 pli­va­ča, naj­br­ži je bio Vla­di­mir Mi­li­će­vić (25),  pro­fe­sor fi­zič­kog vas­pi­a­ta­nja, bez po­sla.
-Ušao sam u ovo bez ne­kih ve­ćih pri­pre­ma, jed­no­stav­no sam re­šio da ove go­di­ne pli­vam za ča­sni krst, naj­pre sam pla­ni­rao da se tak­mi­čim u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, a ka­da sam čuo da će to bi­ti i u Ru­mi – ni­je bi­lo di­le­me. Sa­da se ose­ćam le­po, uz ma­lo ve­žbe vo­de ni­je hlad­na, na­dam se da će mi ovo do­ne­ti ne­ku sre­ću ili uspeh u da­ljem ži­vo­tu-re­kao je na pro­gla­še­nju po­bed­ni­ka Mi­li­će­vić.
Or­ga­ni­za­to­ri su naj­br­žem pli­va­ču po­klo­ni­li iko­nu, sre­br­ni krst, sve­ča­ni plašt i po­bed­nič­ku kru­nu. Do­du­še, ne­ke od ovih po­klo­na mo­ra­će ubr­zo da vra­ti u cr­kve­ne oda­je, ali ti­tu­la po­bed­ni­ka osta­je – do sle­de­će go­di­ne.

Vo­da i ni­je bi­la ta­ko hlad­na

Sta­zu du­gu 33 me­tra, što je u sim­bo­lič­kom zna­če­nju sa go­di­na­ma ži­vo­ta Hri­sta, pre­pli­vao je i naj­mla­đi uče­snik – Ste­fan Ha­džić (9), uče­nik OŠ ‘’Zmaj Jo­va Jo­va­no­vić’’. Ka­že da je po­dr­šku za uče­šće na tak­mi­če­nju imao od uči­te­lji­ce, kao i dru­ga­ra iz raz­re­da. Uz pri­med­bu da vo­da i ni­je bi­la ta­ko hlad­na, usle­di­lo je i obe­ća­nje da će ov­de pli­va­ti i sle­de­će go­di­ne.
U mu­zič­kom pro­gra­mu uče­stvo­vao je ANIP ‘’Bran­ko Ra­di­če­vić’’, sve se za­vr­ši­lo uz ko­ba­si­ce u le­pi­nji, ku­va­no vi­no i do­bro ras­po­lo­že­nje.

Kategorije Ruma