• utorak, 21. maj 2024.
Na­čin dr­ža­nja i uz­ga­ja­nja svi­nja
Poljoprivreda
0 Komentara

Na­čin dr­ža­nja i uz­ga­ja­nja svi­nja

14. februar 2012. godine

De­fi­ni­sa­no i ko­li­ko pro­sto­ra mo­ra ima­ti sva­ki to­vlje­nika

Za­ko­nom o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja, ure­đu­je se do­bro­bit  ži­vo­ti­nja, pra­va, oba­ve­ze i od­go­vor­no­sti prav­nih i fi­zič­kih  li­ca, od­no­sno pred­u­zet­ni­ka, za do­bro­bit ži­vo­ti­nja, po­stu­pa­nje sa ži­vo­ti­nja­ma i za­šti­ta ži­vo­ti­nja od zlo­sta­vlja­nja, za­šti­ta do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja pri li­ša­va­nju ži­vo­ta, dr­ža­nju, uz­go­ju, pro­me­tu, pre­vo­zu, kla­nju i spro­vo­đe­nju ogle­da na ži­vo­ti­nja­ma, kao i dru­ga pi­ta­nja od zna­ča­ja za za­šti­tu do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja. Na osno­vu čla­na 18.stav 4, Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja, mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de, tr­go­vi­ne, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je do­no­si Pra­vil­nik o uslo­vi­ma za do­bro­bit ži­vo­ti­nja u po­gle­du pro­sto­ra za ži­vo­ti­nje, pro­sto­ri­ja i opre­me u objek­ti­ma  u ko­ji­ma se dr­že, uz­ga­ja­ju i sta­vlja­ju u pro­met ži­vo­ti­nje u pro­iz­vod­ne svr­he, na­či­nu dr­ža­nja, uz­ga­ja­nja i pro­me­ta po­je­di­nih vr­sta i ka­te­go­ri­ja ži­vo­ti­nja, kao i sa­dr­ži­ni i na­či­nu vo­đe­nja evi­den­ci­je o ži­vo­ti­nja­ma. (Pra­vil­nik ob­ja­vljen u “Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS” broj 6/10).

Na­čin dr­ža­nja i uz­ga­ja­nja svi­nja

Boks za pra­še­nje

Čla­nom 14.ovog pra­vil­ni­ka je de­fi­ni­sa­no ka­kvi tre­ba da bu­du po­do­vi bok­so­va u ko­ji­ma se dr­že svi­nje, ka­kva tre­ba da pro­stor i pre­gra­de. Čla­nom 17. je de­fi­ni­sa­no da sva­kom za­lu­če­nom pra­se­tu ili to­vlje­ni­ku mo­ra da se obez­be­di naj­ma­nja po­vr­ši­na po­da u od­no­su na te­le­snu ma­su i to:
– 0,15 m² za ži­vo­ti­nju ko­ja ima ma­nje od 10 kg ži­ve va­ge;
– 0,20 m² za ži­vo­ti­nju  od 10kg do 20 kg ži­ve va­ge;
– 0,30 m² za ži­vo­ti­nju  od 20 kg do 30 kg ži­ve va­ge;
– 0,40 m² za ži­vo­ti­nju  od 30kg do 50 kg ži­ve va­ge;
– 0,55 m² za ži­vo­ti­nju  od 50 kg do 85 kg ži­ve va­ge;
– 0,65 m² za ži­vo­ti­nju  od 85 kg do 110 kg ži­ve va­ge;
– 1,00 m² za ži­vo­ti­nju  ko­ja ima vi­še od 110 kg ži­ve va­ge;
Naj­ma­nja  po­vr­ši­na po­da ko­ja mo­ra da se obez­be­di za sva­ku su­pra­snu na­zi­mi­cu iz­no­si 1,64 m², a za sva­ku kr­ma­ču 2,25 m².
Ako se u gru­pi na­la­zi ma­nje od šest su­pra­snih na­zi­mi­ca i/ili kr­ma­ča, po­vr­ši­na po­da se mo­ra uve­ća­ti za 10 po­sto po ži­vo­ti­nji, a ako se u gru­pi na­la­zi  40 i vi­še na­zi­mi­ca i/ili kr­ma­ča  po­vr­ši­na po­da se mo­že uma­nji­ti za 10 od­sto po ži­vo­ti­nji u od­no­su na pred­hod­no na­ve­de­nu kva­dra­tu­ru po­da.
Za sva­ku su­pra­snu na­zi­mi­cu mo­ra da bu­de obez­be­đe­no naj­ma­nje 0,95 m² čvr­stog po­da, a za kr­ma­če to mo­ra bi­ti naj­ma­nje 1,30 m² čvr­stog po­da od ukup­ne po­vr­ši­ne po­da (sa re­šet­ka­stim-dre­na­žnim de­lom po­da) ko­je se mo­ra­ju obez­be­di­ti za na­zi­mi­ce i kr­ma­če. Dre­na­žni otvo­ri mo­gu da za­u­zi­ma­ju naj­vi­še 15 od­sto po­vr­ši­ne po­da. Za po­je­di­ne ka­te­go­ri­je svi­nja ko­je se dr­že na po­du sa be­ton­skim re­šet­ka­ma, po­treb­no je obez­be­di­ti da naj­ve­ći raz­mak iz­me­đu re­šet­ki iz­no­si :
– za si­san­čad 11mm
– za za­lu­če­nu pra­sad 14 mm
– za to­vlje­ni­ke 18 mm
– za na­zi­mi­ce i kr­ma­če 20 mm
Ši­ri­na be­ton­ske re­šet­ke za si­san­čad i za­lu­če­nu pra­sad tre­ba da iz­no­si 50 mm,a za to­vlje­ni­ke,na­zi­mi­ce i kr­ma­če 80 mm.
Po­red to­ga što je pra­vil­ni­kom pro­pi­sa­no ko­li­ki otvo­ri mo­gu bi­ti na po­do­vi­ma sa be­ton­skim re­šet­ka­ma pro­pi­sa­no je i ko­li­ko luk­sa mo­ra da je osve­tlje­nje, ko­li­ko de­ci­be­la sme da bu­de bu­ka i da se svi­nje mo­ra­ju hra­ni­ti naj­ma­nje je­dan­pu­ta dnev­no pa i to da svi­nja­ma mo­ra bi­ti na ras­po­la­ga­nju ma­te­ri­jal od­no­sno pred­met za za­do­vo­lje­nje nji­ho­vih eto­lo­ških po­tre­ba da bi se spre­či­lo gri­že­nje re­po­va i dru­gi po­re­me­ća­ji u po­na­ša­nju svi­nja. Ta­ko­đe je ovim pra­vil­ni­kom de­fi­ni­sa­no ko­je su to in­ter­ven­ci­je do­zvo­lje­ne da se vr­še na svi­nja­ma a ko­je se ne iz­vo­de u ci­lju le­če­nja.
Što se ti­če na­či­na dr­ža­nja po­je­di­nih ka­te­go­ri­ja svi­nja,ovim pra­vil­ni­kom se de­fi­ni­še da se ne­ra­sto­vi mo­ra­ju dr­ža­ti u bok­su po­vr­ši­ne naj­ma­nje šest kva­drat­nih me­ta­ra, a ako se u bok­su u ko­me se dr­ži ne­rast oba­vlja i pri­pust on­da po­vr­ši­na bok­sa mo­ra da bu­de naj­ma­nje 10 m². Kr­ma­če i na­zi­mi­ce se po ovom pra­vil­ni­ku od 4 ne­de­lje na­kon ose­me­nja­va­nje pa do po­sled­nje ne­de­lje pre oče­ki­va­nog pra­še­nja dr­že u gru­pa­ma. Ako se u objek­tu dr­ži ma­nje od 10 kr­ma­ča ili na­zi­mi­ca one se mo­gu dr­ža­ti i u in­di­vi­du­al­nim bok­so­vi­ma. Sva­ka su­pra­sna kr­ma­ča ili na­zi­mi­ca mo­ra da ima me­sto za pra­še­nja (boks) ko­ji ko­ji ima pre­ga­ra­du ko­jom se odva­ja pro­stor za pra­še­nje od osta­log de­la bok­sa. Pra­sad si­san­čad mo­ra­ju da bu­du sme­šte­na u do­volj­no za­gre­jan pro­stor,udo­ban i suv, ko­ji mo­ra da ima sla­mu ili ne­ki dru­gi ma­te­ri­al za le­ža­nje, ta­ko da sva pra­sad isto­vre­me­no mo­gu le­ći. Ovim pra­vil­ni­kom je de­fi­ni­sa­no i to ka­da se pra­sad mo­gu za­lu­či­ti pre 21 pr­vo­ga da­na sta­ro­sti, za­tim ka­ko se i ka­da for­mi­ra­ju gru­pe od­lu­če­nih pra­sa­di.
Sve od­red­be ovog pra­vil­ni­ka stu­pi­le su na sna­gu 1. ja­nu­a­ra 2012.go­di­ne.
Kao kod pra­vi­la ko­ji­ma pra­vil­nik de­fi­ni­še od­goj go­ve­da i ov­de se mo­že za­klju­či­ti da zah­te­vi ko­ji se po­sta­vlja­lju kroz za­ko­ne, pra­vil­ni­ke tra­že no­va fi­nan­sij­ska ula­ga­nja što na­ša svi­njar­ska pro­iz­vod­nja ne­će mo­ći da iz­dr­ži, sto­ga se oče­ku­je da od­ga­ji­va­či svi­nja u bu­du­ćem pe­ri­od do­bi­ju ve­ća fi­nan­sij­ska sred­stva kroz sub­ven­ci­je ili po­volj­ne kre­di­te,za is­pu­nje­nje ovih zah­te­va,či­me bi se stvo­ri­li uslo­vi za kon­ku­rent­nost na evrop­skom i svet­skom tr­ži­štu po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: