No­va apo­te­ka obez­be­di­će  bo­lju far­ma­ce­ut­sku za­šti­tu

Kva­li­tet po­tvr­đen prob­nim ra­dom

No­va apo­te­ka obez­be­di­će bo­lju far­ma­ce­ut­sku za­šti­tu

Laćarak – U cen­tru La­ćar­ka je 2. fe­bru­a­ra  zva­nič­no otvo­re­na  no­va apo­te­ka ko­ja ra­di pri Apo­te­kar­skoj usta­no­vi Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Opre­ma­nje i adap­ta­ci­ja lo­ka­la ve­li­či­ne vi­še od 60 kva­drat­nih me­ta­ra ko­šta­la je 3,2 mi­li­o­na di­na­ra, sa­zna­je­mo od  Dra­ga­na Bo­ži­ća, di­rek­to­ra Apo­te­kar­ske usta­no­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
No­va apo­te­ka je me­sec da­na bi­la na prob­nom ra­du, a nje­na snab­de­ve­nost, od­nos oso­blja pre­ma pa­ci­jen­ti­ma, ce­ne, ka­ko se ču­lo,  do­bi­li su sa­mo po­hva­le me­šta­na.
Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić na­vo­di da, po­sle zna­čaj­nih ula­ga­nja u in­fra­struk­tu­ru pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te, La­ća­rak sa svo­jih 11.000 sta­nov­ni­ka za­slu­žu­je da ima i do­bru far­ma­ce­ut­sku za­šti­tu. Za­to će se ubu­du­će obra­ti­ti pa­žnja na dru­ge de­lo­ve op­šti­ne, me­sta gde na­ma apo­te­ka, a ra­di­će se i pro­je­kat za naj­u­gro­že­ni­je sta­nov­ni­ke, so­ci­jal­no ugro­že­ne. Na­i­me, reč je o pi­lot pro­gra­mu do­sta­ve le­ko­va na od­re­đe­nu adre­su, is­ta­kao je gra­do­na­čel­nik.
Pred­sed­nik Sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce La­ća­rak  Bo­ško Ume­tić za­hva­lio se gra­du i apo­te­kar­skoj usta­no­vi što je na­šli na­či­na da po­mog­ne u ovom vre­me­nu na do­bro­bit me­šta­na.
Dra­gan Bo­žić, di­rek­tor Apo­te­kar­ske usta­no­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca sma­tra da će otva­ra­njem no­vog objek­ta apo­te­ka u La­ćar­ku ova zdrav­stve­na usta­no­va  za­o­kru­ži­ti  ci­klus kom­ple­ta­ne stan­dar­di­za­ci­je usta­no­ve i pru­ža­nja što bo­lje uslu­ge ove vr­ste. Bo­žić je sa po­no­som pod­se­tio da je apo­te­kar­ska usta­no­va u sa­mom vr­hu  usta­no­va ove vr­ste u Sr­bi­ji.
No­va apo­te­ka u La­ćar­ku ra­di­će u dve sme­ne, a sta­ri obje­kat apo­te­ke će se is­ko­ri­sti­ti za cen­tral­no snab­de­va­nje.

S.Đ.

Kategorije Sremska Mitrovica