22219_shutterstock_81553294_iff

Dva­na­est na­či­na da se pod­mla­di­te u 2012. go­di­ni

1. Uzi­maj­te vi­ta­min D
Vi­ta­min D je po­znat kao naj­bo­lje sred­stvo pro­tiv sta­re­nja, zbog to­ga što ne­gu­je pam­će­nje, ko­žu, sr­ce, ko­sti i po­ma­že u bor­bi pro­tiv ra­ka. Struč­nja­ci tvr­de da sva­ko­dnev­nim uzi­ma­njem vi­ta­mi­na D mo­že­te pod­mla­di­ti or­ga­ni­zam za čak de­vet go­di­na.

2. Odr­ža­vaj­te hi­gi­je­nu
zu­ba i de­sni
Zdrav osmeh ne sa­mo da iz­gle­da pri­vlač­no već i odr­ža­va ar­te­ri­je i imu­ni si­stem u od­lič­noj for­mi. Re­dov­no pra­nje zu­ba i ko­ri­šće­nje kon­ca spre­ča­va raz­voj bo­le­sti i is­pa­da­nje zu­ba, a za­hva­lju­ju­ći to­me se mo­že­te ose­ća­ti  mla­đe.

3. Vo­di­te ra­ču­na o broj­ka­ma
Ako dr­ži­te obim stru­ka, krv­ni pri­ti­sak, ni­vo še­će­ra u kr­vi i ho­le­ste­rol pod kon­tro­lom dra­ma­tič­no će­te sma­nji­ti ri­zik od mno­gih zdrav­stve­nih te­go­ba. Na taj na­čin va­še sr­ce mo­že bi­ti u istom sta­nju kao kod 19 go­di­na mla­đe oso­be.

4. Iz­be­ga­vaj­te stres
Stres je u mo­der­nom do­bu pri­su­tan u mno­gim ob­li­ci­ma. Iako po­je­di­ne vr­ste stre­sa mo­gu ima­ti čak i po­zi­ti­van efe­kat na or­ga­ni­zam, on naj­če­šće či­ni da de­lu­je­te sta­ri­je i fi­zič­ki i psi­hič­ki.

5. Dru­ži­te se
Čak i ka­da ne­ma­te vre­me­na da se vi­đa­te sa pri­ja­te­lji­ma i čla­no­vi­ma po­ro­di­ce, po­tru­di­te se da osta­ne­te u kon­tak­tu sa nji­ma pu­tem te­le­fo­na ili in­ter­ne­ta. Kad god mo­že­te po­de­li­te ne­ki tre­nu­tak i uži­vo, jer odr­ža­va­nje od­no­sa sa dra­gim lju­di­ma pod­mla­đu­je va­šu psi­hu.

6. Ve­žbaj­te
Ve­žba­nje sa te­go­vi­ma ima po­zi­ti­van efe­kat na mi­ši­će i ko­sti. Tre­ning sna­ge u tra­ja­nju od sa­mo de­set mi­nu­ta tri pu­ta ne­delj­no mo­že uči­ni­ti va­še te­lo go­to­vo tri go­di­ne mla­đim, a za­mi­sli­te tek ka­kav bi bio re­zul­tat ka­da bi­ste ve­žba­li sva­ki dan.

7. Bu­di­te sreć­ni
Pro­vo­di­te što vi­še vre­me­na sa lju­di­ma ko­ji vam ma­me osmeh na li­ce. Gle­daj­te ro­man­tič­ne ko­me­di­je čak iako svi oko vas mi­sle da su po­vr­šne. Smej­te se od sveg sr­ca ka­da vam se do­go­di ne­što le­po. Smeh či­ni or­ga­ni­zam mla­đim.

8. Je­di­te vo­će
i ora­ša­ste plo­do­ve
Vo­će i ora­ša­sti plo­do­vi su sa­vr­še­na uži­na iz­me­đu obro­ka jer odr­ža­va­ju sr­ce zdra­vim i ni­su od­go­vor­ni za vi­šak ki­lo­gra­ma. Ako dnev­no je­de­te če­ti­ri por­ci­je vo­ća mo­že­te se ose­ća­ti šest go­di­na mla­đe.

9. Je­di­te in­te­gral­ni hleb
In­te­gral­ni hleb na­pra­vljen je od ce­log zr­na pše­ni­ce i sa­dr­ži mno­ge hran­lji­ve sa­stoj­ke ko­je be­li hleb ne­ma. Vlak­na će vam po­mo­ći da se od­bra­ni­te od bo­le­sti i odr­ži­te te­le­snu te­ži­nu sta­bil­nom. Ako je­de­te pet por­ci­ja ce­lih ži­ta­ri­ca dnev­no ose­ća­će­te se tri go­di­ne mla­đe.

10. Raz­mi­šljaj­te po­zi­tiv­no
Do­bro ras­po­lo­že­nje i po­zi­ti­van stav po­ma­žu vi­tal­nim funk­ci­ja­ma da osta­nu u rav­no­te­ži, a to mo­že uči­ni­ti da se ose­ća­te mla­đi. Po­ku­šaj­te u sva­kom pro­ble­mu da pre­po­zna­te po­zi­tiv­nu stra­nu.

11. Še­taj­te
Tri­de­set mi­nu­ta šet­nje na dan je naj­ma­nje što mo­že­te da po­da­ri­te svom or­ga­ni­zmu. Ne mo­ra­te ho­da­ti br­zo ili tr­ča­ti kao ma­ra­to­nac. Po­đi­te u šet­nju sa pri­ja­te­lji­com i ne­će­te ni ose­ća­ti da vam je u pri­či i ho­du pro­šlo po­la sa­ta.

12. Spa­vaj­te
Ne­do­sta­tak sna je po­ve­zan sa po­gor­ša­njem psi­hič­kog sta­nja i raz­vo­jem mno­gih bo­le­sti. Od­ra­slim oso­ba­ma neo­p­hod­no je iz­me­đu šest i de­vet sa­ti sna ka­ko bi nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­le.

Kategorije Zabava