Otvaranje izložbe

Re­tro­spek­tiv­na iz­lo­žba

Otvaranje izložbe

Sremska Mitrovica – U Mu­ze­ju Sre­ma je pro­šlog če­tvrt­ka, 8. de­cem­bra, otvo­re­na re­tro­spek­tiv­na iz­lo­žba ra­do­va čla­no­va Udru­že­nja li­kov­nih umet­ni­ka „Sir­mi­jum“ ko­je go­di­na­ma de­lu­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­o­ci. Po­stav­ku či­ni 50 – tak ra­do­va, uglav­nom sli­ka ura­đe­nih raz­li­či­tim sti­lo­vi­ma i raz­li­či­tih for­ma­ta, a ko­je je za ovu iz­lo­žbu oda­brao ži­ri u sa­sta­vu isto­ri­čar­ka umet­no­sti Sve­tla­na Su­ba­šić i sli­kar­ke Šte­fi­ca Ra­do­va­nov i Ani­ca Sto­ja­no­vić, sa­zna­je­mo od Vla­di­sla­ve Be­la­no­vić Še­vić, do­sko­ra­šnje pred­sed­ni­ce udru­že­nja.
Iz­lo­žbu su otvo­ri­le Vla­di­sla­va Be­la­no­vić Še­vić i  no­vo­i­za­bra­na pred­sed­ni­ca ULU „Sir­mi­jum“ Ja­dran­ka Di­mi­tri­je­vić a o iz­lo­že­nim ra­do­vi­ma go­vo­ri­la je   Sve­tla­na Su­ba­šić. U mu­zič­kom de­lu sku­pa uče­stvo­va­li su uče­ni­ci Mu­zič­ke ško­le „Pe­tar Kran­če­vić“. Ova iz­lo­žba će se mo­ći vi­de­ti do 29. de­cem­bra.

S.Đ.-M.M.

Kategorije Kultura