Edu­ka­ci­ja naj­mla­đih

Odr­ža­ne če­ti­ri tri­bi­ne o re­ci­kla­ži

Uče­sni­ci tri­bi­ne

Beočin – Po­čet­kom no­vem­bra Be­o­čin je po še­sti put ugo­stio dvo­je struč­nja­ka iz part­ner­skog gra­da Va­lje­va, ko­ji od star­to­va­nja pro­jek­ta po­ma­žu lo­kal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji i JKP „Be­o­čin“ da una­pre­de svo­ja zna­nja i is­ku­stva na pla­nu uvo­đe­nja pri­mar­ne se­lek­ci­je ot­pa­da. Pro­gram eks­pert­ske mi­si­je je ob­u­hva­tao rad­ne sa­stan­ke i kon­sul­ta­ci­je sa upra­vom JKP „Be­o­čin“ i za­po­sle­ni­ma u be­o­čin­skoj op­štin­skoj upra­vi, kao i po­se­te no­vo­o­tvo­re­nom uslu­žnom cen­tru JKP „Be­o­čin“ i iz­lo­žbi naj­bo­ljih li­kov­nih ra­do­va o re­ci­kla­ži be­o­čin­skih đa­ka u Kul­tur­nom cen­tru Be­o­či­na. Po­red ovih, cen­tral­ne ak­tiv­no­sti su  re­a­li­zo­va­ne u če­tri osnov­ne ško­le gde su or­ga­ni­zo­va­ne tri­bi­ne za gra­đa­ne na te­mu pri­mar­ne se­lek­ci­je ot­pa­da u do­ma­ćin­stvu.
Tri­bi­ne su odr­ža­ne za ro­di­te­lje uče­ni­ka Osnov­ne ško­le „Jo­van Po­po­vić“ u Su­se­ku i nje­na tri pod­ruč­na ode­lje­nja u Ba­no­što­ru, Lu­gu i Svi­lo­šu, gde su se ro­di­te­lji naj­pre upo­zna­li sa ak­tiv­no­sti­ma i ra­do­vi­ma uče­ni­ka ko­ji su na­sta­li to­kom re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta u ko­ji su ško­le bi­le ak­tiv­no uklju­če­ne. Na­kon to­ga, pri­sut­ni­ma su se obra­ti­li Ni­ko­la Vuk­šić, po­moć­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne,  Va­ne­sa Bel­kić, me­na­džer­ka pro­jek­ta i Pre­drag Mar­ti­no­vić, struč­njak iz Va­lje­va. I ovo­ga pu­ta je po­se­će­nost tri­bi­na bi­la od­lič­na što je sa­mo po­tvr­di­lo uve­re­nje da Be­o­čin­ci ima­ju raz­vi­je­nu eko­lo­šku svest i da su za­in­te­re­so­va­ni da se do­dat­no edu­ku­ju iz ove obla­sti ka­ko bi do­pri­ne­li oču­va­nju  ži­vot­ne sre­di­ne za bu­du­će ge­ne­ra­ci­je.

Edu­ka­ci­ja naj­mla­đih

Do kra­ja pro­jek­ta ko­ji se za­vr­ša­va u de­cem­bru, a ko­ji op­šti­na Be­o­čin, grad Va­lje­vo i NVO „Cen­TriR“ re­a­li­zu­ju za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ji Evrop­ske uni­je, bi­će odr­ža­ne još dve tri­bi­ne za gra­đa­ne, kon­fe­ren­ci­ja za me­di­je, eks­kur­zi­ja za be­o­čin­ske osnov­ce, dru­gi ci­klus eko­lo­ških ra­di­o­ni­ca i pu­bli­ko­va­na bro­šu­ra o re­a­li­za­ci­ji či­ta­vog pro­jek­ta.
Ina­če, u svim be­o­čin­skim osnov­nim ško­la­ma to­kom sep­tem­bra me­se­ca ras­pi­san je li­kov­ni kon­kurs sa te­mom „Is­prav­na pu­ta­nja kre­ta­nja ot­pa­da“. Or­ga­ni­zo­va­ni u ma­nje gru­pe ili po­je­di­nač­no uče­ni­ci su kroz li­kov­ni rad pred­sta­vi­li lič­ni do­ži­vljaj is­prav­nog kre­ta­nja ot­pa­da ko­ji čo­vek sva­ko­dnev­no stva­ra svo­jom de­lat­no­šću.

Fo­to­gra­fi­je pre­u­ze­te sa saj­ta Op­šti­ne Be­o­čin

Pro­je­kat po­dr­žao po­kra­jin­ski Se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje

Kategorije Reportaža