Od­bor­ni­ci od­lu­či­va­li

Ko­rak bli­že „Grund­fo­su“

Od­bor­ni­ci od­lu­či­va­li

Do­no­še­njem Pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je za kom­pleks za pro­iz­vod­nju  cir­ku­la­ci­o­nih pum­pi dan­ske kom­pa­ni­je „Grund­fos“, uči­njen je ko­rak bli­že ka re­a­li­za­ci­je jed­ne od naj­ve­ćih stra­nih in­ve­sti­ci­ja u Sr­bi­ji. Od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­li plan ko­ji je u re­kord­no krat­kom ro­ku ura­dio Za­vod za ur­ba­ni­zam Voj­vo­di­ne na 31. sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja odr­ža­noj u pe­tak ko­jom je pred­se­da­vao Alek­san­dra Ko­va­če­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne. Obra­zla­žu­ći zna­čaj ove in­ve­sti­ci­je De­jan Dmi­tro­vić, na­čel­nik Ode­lje­nja za ur­ba­ni­zam i stam­be­no-ko­mu­nal­ne po­slo­ve re­kao je da je „Grund­fos“ ku­pio par­ce­lu od 17 hek­ta­ra u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni u In­đi­ji na ko­joj na­me­ra­va da iz­gra­di pro­iz­vod­ni po­gon od 70.000 kva­dra­ta, u pr­voj fa­zi 25.000, i, ka­ko je na­ja­vlje­no, u fe­bru­a­ru bi tre­ba­la da kre­ne iz­grad­nja. Ukup­na vred­nost in­ve­sti­ci­je je 80 mi­li­o­na evra. Pla­ni­ra­no je da u ovoj fa­bri­ci upo­čet­ku ra­di oko 350  rad­ni­ka, po za­vr­šet­ku sve tri fa­ze du­plo vi­še. Od ukup­ne go­di­šnje  pro­iz­vod­nje cir­ku­la­ci­o­nih pum­pi u sve­tu, 50 od­sto pro­iz­ve­de „Grund­fos“. Ina­če, u ovom pro­jek­tu za­jed­no uče­stvu­ju VIP fond, re­pu­blič­ka Agen­ci­ja za stra­na ula­ga­nja i pro­mo­ci­ju iz­vo­za i op­šti­na In­đi­ja.
Od­bor­ni­ci su na is­toj sed­ni­ci usvo­ji­li Od­lu­ku o jav­nom pro­sto­ru za par­ki­ra­nje ko­jom se pre­ci­zi­ra odr­ža­va­nje, ko­ri­šće­nje i na­pla­ta par­ki­ra­nja i iz­me­ne i do­pu­ne Od­lu­ke o za­u­ze­ću jav­nih po­vr­ši­na. Jed­na od zna­čaj­nih no­vi­na u Od­lu­ci o jav­nim par­ki­ra­li­šti­ma je ta što će no­vac od pro­da­je ka­ra­ta za par­ki­ra­nje i SMS po­ru­ka ići di­rekt­no u op­štin­ski bu­džet što do sa­da ni­je bio slu­čaj.
– Ovim no­vim mo­de­lom re­ši­će­mo ve­li­ke pro­ble­me ko­je smo ima­li sa do­plat­nim kar­ta­ma ko­je su oce­nje­ne kao ne­u­stav­ne. Vo­za­či­ma je osta­vlje­na mo­guć­nost da pla­te dnev­nu kar­tu i osta­nu 24 sa­ta na tom par­king me­stu ili ako to ne ura­di a is­te­klo im je od­re­đe­no vre­me za ko­je je upla­će­no, tre­ti­ra se u skla­du sa no­vom od­lu­kom da ide na dnev­nu kar­tu ko­ju mo­že da pla­ti u ro­ku od osam da­na od tre­nut­ka do­bi­ja­nja pi­sa­nog oba­ve­šte­nja da je za­du­žen dnev­nom kar­tom, ka­že Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne. Na ovaj na­čin po­sti­ći će se mno­go efi­ka­sni­ja na­pla­ta par­ki­ra­nja i iz­be­ći sud­ski spo­ro­vi. Na­i­me, zbog ne­pla­će­nih do­plat­nih kar­ti po­sto­ji pre­ko hi­lja­du tu­žbi po ovom osno­vu.

Kategorije Inđija