Dragana Tomašević,  najbolja u 2010. godini

Bi­ra­mo spor­ti­stu go­di­ne

Dragana Tomašević, najbolja u 2010. godini

Re­dak­ci­ja „Srem­skih no­vi­na“ i ove go­di­ne or­ga­ni­zu­je tra­di­ci­o­nal­nu an­ke­tu za iz­bor naj­bo­ljih spor­ti­sta i sport­skih ko­lek­ti­va Sre­ma.
Iz­bor spor­ti­ste go­di­ne „Srem­skih no­vi­na“ je jed­na od naj­sta­ri­jih i naj­u­gled­ni­jih na ovim pro­sto­ri­ma, tra­di­ci­ja ko­ja tra­je pu­nih pet de­ce­ni­ja. U ve­li­koj an­ke­ti, na­ši či­ta­o­ci, ali i sport­ske or­ga­ni­za­ci­je, klu­bo­vi i sa­ve­zi, pred­la­žu po­je­din­ce i sport­ske ko­lek­ti­ve za la­ska­ve ti­tu­le naj­bo­ljih u Sre­mu.
Pod­se­ti­mo, u pr­voj an­ke­ti na­šeg li­sta, za spor­ti­stu Sre­ma, da­le­ke 1960. go­di­ne, iza­bran je ka­ja­kaš Sta­ni­ša Rad­ma­no­vić ko­ji je po­tom još tri pu­ta po­neo ovo la­ska­vo pri­zna­nje. Po vi­še pu­ta naj­bo­lji spor­ti­sti Sre­ma bi­li su i di­za­či te­go­va Kar­lo Horn i Mi­o­drag Ko­va­čić, ša­hi­sta Dra­gan Ko­sić, ra­ket­ni mo­de­lar An­dri­ja Du­čak… Šest go­di­na uza­stop­no, od 1988. do 1993. ne­pri­ko­sno­ve­na je bi­la atle­ti­čar­ka Su­za­na Ći­rić, a njen re­kord u bro­ju osvo­je­nih ti­tu­la „naj­bo­lji spor­ti­sta Sre­ma“ iz­jed­na­či­la je atle­ti­čar­ka Dra­ga­na To­ma­še­vić ko­ja ta­ko­đe ima šest pri­zna­nja na­šeg li­sta.
Ona je i pro­šle go­di­ne bi­la naj­bo­lja u kon­ku­ren­ci­ji se­ni­o­ra, dok je u ju­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji bez prem­ca bio al­te­ti­čar Bo­ži­dar An­tu­no­vić. Za naj­bo­lji klub u 2010. go­di­ni pro­gla­še­na je FK In­đi­ja, dok je u rad­nič­kom spor­tu naj­bo­lji bio srem­sko­mi­tro­vač­ki „Iton“
Sve do kra­ja me­se­ca, pred­lo­ge za naj­bo­lje u srem­skom spor­tu u 2011. go­di­ni, po­je­din­ci i sport­ske or­ga­ni­za­ci­je, mo­gu do­sta­vi­ti na adre­su „Srem­skih no­vi­na“, Trg Voj­vo­đan­skih bri­ga­da 14/2 ili elek­tron­skom po­štom na adre­su: redakcija@sremskenovine.co.rs.

S.N.

Kategorije Sport