Ob­i­šli ra­do­ve u Kra­ji­škoj uli­ci

As­fal­ti­ra­nje Kra­ji­ške i Be­o­grad­ske uli­ce

Ob­i­šli ra­do­ve u Kra­ji­škoj uli­ci

U ni­zu uli­ca ko­je se u skla­du s Pla­nom i Pro­gra­mom ra­da Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va as­fal­ti­ra­ju u ovoj go­di­ni su i uli­ce Kra­ji­ška i Be­o­grad­ska u No­voj Pa­zo­vi. Kra­jem pro­šle ne­de­lje u du­ži­ni od po 300 me­ta­ra ura­đen je za­vr­šni sloj as­fal­ta u ovim uli­ca­ma či­je je as­fal­ti­ra­nje, po re­či­ma Jo­va­na Ti­šme, di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju za­po­če­to pre se­dam go­di­na ka­da je po­sta­vljen pr­vi sloj as­fal­ta, a on­da po­sle ta­da­šnje pro­me­ne op­štin­ske vla­sti ni­šta ni­je ra­đe­no do sa­da i ako je bi­lo vi­še sred­sta­va. – Na ža­lost de­ša­va se da ono što sam za­po­čeo 2004. go­di­ne, mo­ram da za­vr­ša­vam 2011. go­di­ne, – ka­že Jo­van Ti­šma i do­da­je da će se as­fal­ti­ra­nje na­sta­vi­ti da­lje po­red No­vog gro­blja i cr­kve i po­ve­za­ti ovaj deo gra­da s In­du­strij­skom zo­nom. Iz­vo­đe­nje ra­do­va u po­me­nu­tim uli­ca­ma sa go­spo­di­nom Ti­šmom ob­i­šao je i pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić ko­ji je tom pri­li­kom is­ta­kao da je za­do­vo­ljan što se ov­de i u de­cem­bru ra­di, ka­da se u dru­gim op­šti­na­ma su­mi­ra­ju re­zul­ta­ti ura­đe­nog. – Mi još uvek ra­ču­ne ne mo­že­mo da svo­di­mo jer će­mo do 31. de­cem­bra gle­da­ti šta mo­že da se ura­di, a on­da će­mo u ja­nu­a­ru na­pra­vi­ti je­dan re­zi­me – na­gla­ša­va pred­sed­nik Jo­vić i do­da­je da gra­đa­ni Kra­ji­ške i Be­o­grad­ske uli­ce ima­ju raz­lo­ga za za­do­volj­stvo jer su pra­ve uli­ce do­bi­li po­sle to­li­ko vre­me­na.
Bo­ja­na Lon­čar ka­že da je s ovim as­fal­ti­ra­njem iz­vr­še­no i nje­no pred­iz­bor­no obe­ća­nje iz 2008. go­di­ne, a Zo­ran Zu­bac, pred­sed­nik IO Sa­ve­ta MZ No­va Pa­zo­va za­hva­lio se Di­rek­ci­ji i op­šti­ni na is­pu­nje­nom obe­ća­nju i na­gla­sio da će se i ubu­de­će tru­di­ti da sve uli­ce u No­voj Pa­zo­vi bu­du as­fal­ti­ra­ne.

Kategorije Stara Pazova