Svet po me­ri de­te­ta

Sa pri­red­be u Kul­tur­nom cen­tru

U okvi­ru ‘’De­či­je ne­de­lje’’, za­po­sle­ni u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad ne­dav­no su u ho­lu Kul­tur­nog cen­tra or­ga­ni­zo­va­li hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju, uz pri­red­bu i li­kov­ne ra­do­ve de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju.
Ma­li­ša­ni­ma je naj­pre pre­zen­to­va­na pri­ča o isto­ri­ja­tu ‘’De­či­je ne­de­lje’’ – pr­vi put ova ma­ni­fe­sta­ci­ja or­ga­ni­zo­va­na je 1939. go­di­ne, a 1989. do­ne­ta je kon­ven­ci­ja o pra­vi­ma de­te­ta. Ne­što ka­sni­je, 2002. go­di­ne, Me­đu­na­rod­na or­ga­ni­za­ci­ja do­ne­la je do­ku­ment ‘’Svet po me­ri de­te­ta’’. Ove go­di­ne, ‘’De­či­ja ne­de­lja ima mo­to ‘’De­ce ima raz­ne – u raz­li­ka­ma je na­ša slič­nost’’. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, u Sr­bi­ji u si­ro­ma­štvu ži­vi 140 hi­lja­da de­ce. U na­red­ne dve go­di­ne, dr­ža­va će, uz po­moć Evrop­ske uni­je, raz­vi­ti mre­žu so­ci­jal­nih uslu­ga na­me­nje­nih de­ci sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, i to u 40 gra­do­va Sr­bi­je – je­dan od tih gra­do­va je i Ru­ma.
Rum­ski ma­li­ša­ni iz Bo­rav­ka za de­cu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju pri­pre­mi­li su za svo­je su­gra­đa­ne pri­red­bu, ali i iz­lo­žbu li­kov­nih ra­do­va. Nji­ma se obra­tio pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, uz obe­ća­nje da će rum­ska op­šti­na i ubu­du­će po­dr­ža­va­ti ove i slič­ne pro­gra­me.
O funk­ci­o­ni­sa­nju dnev­nog bo­rav­ka go­vo­ri­la je di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Da­ni­ca Je­re­mić. Ova sve­ča­nost ima­la je i hu­ma­ni­tar­ni ka­rak­ter – vla­snik sa­vre­me­ne Rob­ne ku­će ‘’Pe­king’’ u Ru­mi Čeng Gua po­klo­nio je 50 jak­ni de­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, iz so­ci­jal­no ugro­že­nih po­ro­di­ca.

Kategorije Ruma