Op­štin­ska Vla­da - ključ­na tač­ka bu­džet

Spo­ri­je pu­nje­nje bu­dže­ta u od­no­su na plan

Op­štin­ska Vla­da - ključ­na tač­ka bu­džet

Iz­vr­še­nje bu­dže­ta u pr­vih de­vet de­vet me­se­ci ove go­di­ne bi­la je jed­na od ključ­nih ta­ča­ka na sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj 28. ok­to­bra. Evi­dent­no je spo­ri­je pu­nje­nje bu­dže­ta u od­no­su na plan, či­me se sa­mo na­sta­vlja sta­nje za­be­le­že­no u še­sto­me­seč­nom pe­ri­o­du.
Na­čel­ne pri­med­be na ovu te­mu dao je pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, na­gla­siv­ši da iz­vr­še­nje bu­dže­ta ni­je u ni­vou tri če­tvr­ti­ne od ukup­nog iz­no­sa, već je to 43 pro­cen­ta u od­no­su na plan. Pri­ho­di su re­a­li­zo­va­ni sa 719 mi­li­o­na, plan je bio ve­ći za 400 mi­li­o­na di­na­ra, ra­ču­na­lo se na pro­da­ju par­ce­la, do ko­je ni­je do­šlo.
-Še­sto­me­seč­ni trend se na­sta­vlja i na de­vet me­se­ci, već u no­vem­bru pri­stu­pi­će­mo re­ba­lan­su bu­dže­ta. Kon­so­li­do­van je deo ras­ho­da, ne­gde se ma­nje tro­ši­lo, a ne­gde u istom iz­no­su, što se od­no­si na so­ci­jal­na da­va­nja. Ma­nja iz­dva­ja­nja su kod ko­ri­sni­ka ro­ba i uslu­ga, kao i kod te­ku­ćeg odr­ža­va­nja-re­kla je na­čel­nik Ode­lje­nja za bu­džet i pri­vre­du Na­da Be­go­je­vić.
U da­ljem to­ku sed­ni­ce usvo­je­ne su iz­me­ne i do­pu­ne od­lu­ka o sti­pen­di­ra­nju uče­ni­ka sred­njih ško­la i spor­ti­sta. Kod od­lu­ka o pro­me­na­ma bu­džet­ske apro­pri­ja­ci­je ve­ći deo sred­sta­va bi­će pre­u­sme­ren na jav­ne ra­do­ve, kao i za is­pla­tu za­da­ra u „Po­le­tar­cu“ – po­ve­ća­njem ka­pa­ci­te­ta po­ve­ćan je broj gru­pa de­ce, sa­mim tim i za­po­sle­nih u ovoj usta­no­vi. U ove svr­he iz­dvo­je­no je 3,8 mi­li­o­na di­na­ra. Ka­da je reč o sa­o­bra­ćaj­noj sig­na­li­za­ci­ji, do­ne­ti su za­ključ­ci o po­sta­vlja­nju le­že­ćih po­li­ca­ja­ca is­pred ško­la u Pla­ti­če­vu i Vi­to­jev­ci­ma, kao i u Bu­đa­nov­ci­ma.

Kategorije Ruma