Go­ran Vu­ko­vić

Pr­vi uti­sci iz Nor­ve­ške

Za­jed­no sa pred­sed­ni­kom iri­ške op­šti­ne Vla­di­mi­rom Pe­tro­vi­ćem, od 11. do 13. ok­to­bra u Nor­ve­škoj je bo­ra­vio i pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić – sa­dr­žaj ove po­se­te kao i no­vi­ji rum­ski pro­jek­ti te­ma su ovog kra­ćeg raz­go­vo­ra.

Ko­ji se efek­ti mo­gu oče­ki­va­ti sa pu­ta po Nor­ve­škoj?

Go­ran Vu­ko­vić

-Iri­ška op­šti­na već je us­po­sta­vi­la sa­rad­nju sa nor­ve­škom op­šti­nom Lo­ren­skog, ne­po­sred­no kraj Osla, Iri­ža­ni i Nor­ve­ža­ni su pred či­nom bra­ti­mlje­nja. To­kom na­še za­jed­nič­ke po­se­te is­tak­nut je pro­blem vo­do­snab­de­va­nja Iri­ga, a ka­ko je to re­gi­o­nal­ni vo­do­vod, Nor­ve­ža­ni su nam po­nu­di­li sa­rad­nju u re­ša­va­nju ovog pro­jek­ta, zna­čaj­nog za Ru­mu i Irig. U Nor­ve­škoj nas je pri­mio gra­do­na­čel­nik Lo­ren­skog Ogi To­van, biv­ši am­ba­sa­dor Nor­ve­ške u Sr­bi­ji Ha­kon Blan­ken Borg ko­ji sa­da vo­di sek­ci­ju Bal­kan u Mi­ni­star­stvu ino­stra­nih po­slo­va Nor­ve­ške. Za­klju­čak je sle­de­ći: nor­ve­ški part­ne­ri će tra­ži­ti na­či­ne za obez­be­đe­nje po­treb­nih sred­sta­va za ovaj pro­je­kat. Pod­se­ća­nja ra­di, re­ci­mo da je za re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta po­treb­no 14,5 mi­li­o­na evra. Pred­stav­ni­ci Nor­ve­ške do­la­ze u Irig to­kom no­vem­bra ili de­cem­bra, na­da­mo se da će tom pri­li­kom bi­ti vi­še de­ta­lja o ovom ve­li­kom po­slu.

Da se vra­ti­mo na do­ma­ći te­ren – do­kle se sti­glo sa Za­ba­vi­štem u Ru­mi?

-Gra­đe­vin­ski ra­do­vi su u za­vr­šnoj fa­zi, ra­di se na ure­đe­nju dvo­ri­šta. Sa­da nam sle­di jav­na na­bav­ka za ku­po­vi­nu po­treb­ne opre­me za ovaj obje­kat. Mi­slim da bi do kra­ja ove go­di­ne taj po­sao mo­gao bi­ti za­vr­šen. Za grad­nju vr­ti­ća Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­na obez­be­dio je 130 mi­li­o­na, za opre­mu će bi­ti po­treb­no još de­set mi­li­o­na di­na­ra, ta sred­stva obez­be­đe­na su iz bu­dže­ta op­šti­ne. No­vi vr­tić u ‘’Alek­se Šan­ti­ća’’ mo­ći će da pri­mi oko 200 ma­li­ša­na. Ovih da­na po­če­li su ra­do­vi na mon­ta­žnom objek­tu vr­ti­ća ko­ji će mo­ći da pri­mi oko 100 ma­li­ša­na, to će bi­ti go­to­vo do kra­ja go­di­ne ta­ko da Ru­ma ko­nač­no re­ša­va pro­blem pri­hva­ta de­ce u pred­škol­sku usta­no­vu. Od ve­ćih in­ve­sti­ci­ja osta­je nam ba­zen – sle­di ras­pi­si­va­nje ten­de­ra za iz­vo­đa­ča ra­do­va, ima in­te­re­so­va­nja i za part­ner­stvo na ovom pro­jek­tu, o sve­mu će se još do­sta raz­go­va­ra­ti.

Kategorije Ruma