Pred­stav­nci op­šti­na Ru­ma,  Sta­ra Pa­zo­va i Irig sa  pro­jekt me­na­dže­rom Ta­ma­rom Ba­bić

Po­dr­ška de­ci sa smet­nja­ma u raz­vo­ju

Pred­stav­nci op­šti­na Ru­ma, Sta­ra Pa­zo­va i Irig sa pro­jekt me­na­dže­rom Ta­ma­rom Ba­bić

U okvi­ru pro­gra­ma “So­ci­jal­ne in­klu­zi­je” IPA 2008. ko­ji fi­nan­si­ra De­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Sr­bi­ji u part­ner­stvu sa Mi­ni­star­stvom ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke uz po­dr­šku UNI­CEF-a i dru­gih or­ga­ni­za­ci­ja uklju­če­nih u pro­je­kat, 17. ok­to­bra u Sta­roj Pa­zo­vi odr­ža­na je pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta “Raz­voj i ja­ča­nje uslu­ga lo­kal­ne za­jed­ni­ce za de­cu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju i nji­ho­ve po­ro­di­ce” či­ji je no­si­lac op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va, a ko­ri­sni­ci op­šti­ne Irig, Ru­ma i Pe­ćin­ci. Pro­je­kat će tra­ja­ti dve go­di­ne, po­čev od 1. ju­la 2011. do 30. ju­na 2013. go­di­ne. Nje­gov osnov­ni cilj je pro­ši­ri­va­nje po­nu­da uslu­ga so­ci­jal­ne za­šti­te de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju i nji­ho­ve po­ro­di­ce. So­ci­jal­na in­klu­zi­ja je uklju­či­va­nje u dru­štvo de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju ko­je pod­ra­zu­me­va  pri­la­go­đe­no­sti i ra­zno­vr­sno­sti po­dr­ške dru­štva u skla­du s po­tre­ba­ma ko­je ova de­ca ima­ju. Za raz­li­ku od sta­rog me­di­cin­skog mo­de­la, re­če­no je na pre­zen­ta­ci­ji, ko­ji je ovu de­cu sta­vljao u po­lo­žaj ko­ri­sni­ka so­ci­jal­nih da­va­nja, no­vi so­ci­jal­ni mo­del pre­po­zna­je i po­dr­ža­va nji­ho­ve po­ten­ci­ja­le, a od dru­štva tra­ži da stvo­ri uslo­ve u ko­ji­ma bi oni mo­gli da ostva­re svoj mak­si­mum.
Kroz pro­je­kat “Raz­voj i ja­ča­nje uslu­ga  lo­kal­ne za­jed­ni­ce za de­cu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju i nji­ho­ve po­ro­di­ce” pla­ni­ra­no je us­po­sta­vlja­nje dve vr­ste uslu­ga i to: uslu­ge ne­ge i po­mo­ći u ku­ći u op­šti­na­ma Sta­ra Pa­zo­va i Irig i uslu­ge dnev­nog bo­rav­ka u op­šti­na­ma Ru­ma i Pe­ćin­ci. Pro­je­kat u Sta­roj Pa­zo­vi re­a­li­zo­va­će ŠO­SO “An­ton Ska­la”.
Pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va is­ta­kao je da se kroz me­đu­op­štin­sku i me­đu­sek­tor­sku sa­rad­nju u spro­vo­đe­nju i uspostavljanju uslu­ga stva­ra­ju šan­se da sva­ko de­te sa smet­nja­ma u raz­vo­ju po­stig­ne naj­vi­še što mo­že i po­sta­ne rav­no­pra­van član dru­štva. Uve­ren da će, kao i sve što se do sa­da po ovom pi­ta­nju ov­de ra­di­lo i ovaj pro­je­kat da­ti re­zul­ta­te, pred­sed­nik Jo­vić se za­hva­lio ko­le­ga­ma iz part­ner­skih op­šti­na i svi­ma ko­ji uče­stvu­ju u pro­jek­tu.
Ovoj pre­zen­ta­ci­ji su pri­su­stvo­va­li me­na­džer pro­jek­ta Ta­ma­ra Ba­bić, Vla­di­mir Pe­tro­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Irig, pred­sed­nik op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, ser­vis ko­or­di­na­to­ri: di­rek­tor­ka ŠO­SO “An­ton Ska­la” Ta­nja To­do­ro­vić, di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad op­šti­ne Irig Mi­lan Ba­bić, na­če­ni­ca dru­štve­nih de­lat­no­sti op­šti­ne Pe­ćin­ci Dra­gi­ca Pet­ko­vić i di­rek­tor­ka Cen­tra za so­ci­jal­ni rad op­šti­ne Ru­ma Da­ni­ca Je­re­mić.

Kategorije Stara Pazova