Go­ran Vu­ko­vić pri­ma pla­ke­tu NA­LED-a

Me­đu na­gra­đe­ni­ma i rum­ska op­šti­na

Go­ran Vu­ko­vić pri­ma pla­ke­tu NA­LED-a

Aero­drom “Ni­ko­la Te­sla“ u Be­o­gra­du bio je do­ma­ćin kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ko­ju je 7. no­vem­bra or­ga­ni­zo­va­la Na­ci­o­nal­na ali­jan­sa za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj – NA­LED. Od osni­va­nja, 2006. go­di­ne, pa do da­nas, Ali­jan­si je pri­stu­pi­lo 150 čla­no­va i 20 in­sti­tu­ci­o­nal­nih part­ne­ra.
O ra­du i do­sa­da­šnjim us­pe­si­ma NA­LED-a go­vo­ri­li su Vla­di­mir Ču­pić, pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra ali­jan­se, kao i Ve­li­mir Ra­do­sa­vlje­vić, di­rek­tor Aero­dro­ma “Ni­ko­la Te­sla“. To­ga da­na, osam op­šti­na, me­đu ko­ji­ma tri iz Sre­ma, pri­mi­lo je ser­ti­fi­ka­te op­šti­na sa po­volj­nim po­slov­nim okru­že­njem. U ime Op­šti­ne Ru­ma, na či­jem pa­nou je na­pi­sa­no “Ci­pe­le po me­ri pro­fi­ta“, pla­ke­tu je pri­mio pred­sed­nik Go­ran Vu­ko­vić ko­ji je tom pri­li­kom iz­ja­vio:
-Aero­drom “Ni­ko­la Te­sla“ je i stvar­no i sim­bo­lič­ki glav­na ka­pi­ja na­še dr­ža­ve za pri­vla­če­nje in­ve­sti­to­ra, ra­du­jem se što je i Ru­ma u ovom dru­štvu.  Na­dam se da će­mo na ovaj na­čin re­ši­ti pro­blem ne­za­po­sle­no­sti, naš naj­ve­ći pro­blem. U ovoj go­di­ni zna­čaj­no smo sma­nji­li broj ne­za­po­sle­nih, 980 oso­ba je na­šlo po­sao, ali i da­lje ima­mo oko šest hi­lja­da ne­za­po­sle­nih.

Kategorije Ruma