Obi­la­zak ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji ras­kr­sni­ce

Ima­će­mo sa­vre­me­nu bu­le­var­sku ras­kr­sni­cu

Obi­la­zak ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji ras­kr­sni­ce

Stara Pazova – Ove je­se­ni sta­ro­pa­zo­vač­ka Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne iz­vo­di isto­vre­me­no ra­do­ve na vi­še gra­di­li­šta u op­šti­ni. Lo­ka­ci­je na ko­ji­ma su ra­do­vi u to­ku, u Sta­roj i No­voj Pa­zo­vi, Go­lu­bin­ci­ma i Voj­ki, gde se in­ve­sti­ra oko 450 mi­li­o­na di­na­ra pro­šle ne­de­lje ob­i­šao je pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić u prat­nji di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne Jo­va­na Ti­šme i po­kra­jin­skog po­sla­ni­ka Du­ša­na In­đi­ća i na­ja­vio da će ve­ći­na ra­do­va bi­ti za­vr­še­na do No­ve go­di­ne. Od 11 gra­di­li­šta ko­ja su po­se­će­na, dve naj­ve­će in­ve­sti­ci­je u op­šti­ni su sva­ka­ko pot­pu­na re­kon­struk­ci­ja ras­kr­sni­ce u cen­tru Sta­re Pa­zo­ve i kom­pleks ba­ze­na iz­me­đu Sta­re i No­ve Pa­zo­ve.

Ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji ras­kr­sni­ce

U po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni do­šlo je do na­glog po­ve­ća­nja fre­kvent­no­sti sa­o­bra­ća­ja i stva­ra­nja ve­li­kih gu­žvi po­seb­no u cen­tru Sta­re Pa­zo­ve, te je Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju u po­sled­nje dve go­di­ne, po re­či­ma di­rek­to­ra Jo­va­na Ti­šme ra­di­la na iz­na­la­že­nju naj­bo­ljeg re­še­nja za pot­pu­nu re­kon­struk­ci­ju ras­kr­sni­ce u cen­tru sre­di­šnjeg me­sta. Da­kle, 2009. i 2010. go­di­ne ura­đe­ne su neo­p­hod­ne stu­di­je i ela­bo­ra­ti ve­za­ni za kom­plet­nu re­kon­struk­ci­ju i pro­ši­re­nje ras­kr­sni­ce da bi na kra­ju bio ura­đen i glav­ni pro­je­kat na ko­ji su sa­glad­nost da­li svi nad­le­žni re­pu­blič­ki i po­kra­jin­ski or­ga­ni. Ova in­ve­sti­ci­ja ob­u­hva­ta iz­grad­nju no­vih, neo­p­hod­nih sa­o­bra­ćaj­nih tra­ka u sva če­ti­ri prav­ca, po­sma­tra­no od ras­kr­sni­ce ma­gi­stral­nog pu­ta M 22.1 Be­o­grad – No­vi Sad i re­gi­o­nal­nog pu­ta R-106. Po­ve­ća­će se broj ko­lo­vo­znih tra­ka u prav­cu No­ve Pa­zo­ve, Sta­rih Ba­no­va­ca, Go­lu­bi­na­ca i In­đi­je. In­ve­sti­ci­ja, či­ja je vred­nost oko 100 mi­li­o­na di­na­ra, pod­ra­zu­me­va i iz­grad­nju bi­ci­kli­stič­kih i pe­šač­kih sta­za u ob­u­hva­tu ras­kr­sni­ce i iz­ra­du no­ve se­ma­for­ske sig­na­li­za­ci­je.

Ba­zen­ski kom­pleks u pr­voj fa­zi, ra­do­vi pri kra­ju

Ra­do­vi su po­če­li 29. sep­tem­bra a pla­ni­ra­no je da se za­vr­še do 25. de­cem­bra ove go­di­ne. – Vi­di­te da je to ma­lo ši­ri za­hvat, da to ni­je sa­mo stro­gi cen­tar -, re­kao je pred­se­nik Jo­vić pri­li­kom obi­la­ska ra­do­va i na­gla­sio da će ovaj po­du­hvat obez­be­di­ti ve­ću si­gur­nost svih uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju, a po­seb­no pe­ša­ka. – Ima­će­mo jed­nu sa­vre­me­nu bu­le­var­sku ras­kr­sni­cu u cen­tru gra­da i ti­me će­mo za­i­sta omo­gu­ći­ti da se u na­red­nom pe­ri­o­du sve gu­žve re­še. Kao što vi­di­te, kom­plet­no se iz­me­šta­ju sve in­sta­la­ci­je, pro­vla­či se ka­na­li­za­ci­ja ta­mo gde je ni­je bi­lo i sve će bi­ti ura­đe­no po naj­vi­šim stan­dar­di­ma, ali ono što ja mo­gu da ka­žem je da je do­sa­da­šnja di­na­mi­ka ra­do­va iz­nad na­ših oče­ki­va­nja, s ob­zi­rom da je ura­đe­no vi­še od pla­ni­ra­nog za ovaj pe­ri­od. Ta­ko­đe, u ce­loj Sta­roj Pa­zo­vi su ra­do­vi na pro­vla­če­nju op­tič­kog ka­bla, pa i ov­de, i gra­đa­ni­ma će bi­ti omo­gu­će­no al­ter­na­tiv­no re­še­nje ka­da je u pi­ta­nju ka­blov­ska te­le­vi­zi­ja -, ka­zao je pred­sed­nik Jo­vić i do­dao da će gra­đa­ni do kra­ja go­di­ne mo­ći da bi­ra­ju di­stri­bu­te­ra i ima­ju be­žič­ni in­ter­net, i to ne sa­mo u Sta­roj ne­go i No­voj Pa­zo­vi, Voj­ki, Kr­nje­šev­ci­ma i Go­lu­bin­ci­ma, dok će sta­nov­ni­ci Po­du­na­vlja te uslu­ge mo­ći da ko­ri­ste na pro­le­će.
– Mi­slim da će­mo do kra­ja go­di­ne ov­de ugle­da­ti i naj­no­vi­je se­ma­fo­re i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze i sve osta­lo i ovo je još je­dan do­bar do­kaz da se vo­di ra­ču­na o sve­mu, što do sa­da ni­je bi­la prak­sa – re­kao je Jo­van Ti­šma i ape­lo­vao na sve uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju da ima­ju str­plje­nja i raz­u­me­va­nja i ko­ri­ste al­ter­na­tiv­ne prav­ce.
U Sta­roj Pa­zo­vi, čel­ni lju­di op­šti­ne ob­i­šli su i iz­grad­nju tro­to­a­ra u Uli­ci Mi­ro­sla­va An­ti­ća, ure­đe­nje par­kin­ga u Ka­ra­đor­đe­voj uli­ci kod Su­da i ra­do­ve na ure­đe­nju dvo­ri­šta Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve. U Go­lu­bin­ci­ma je adap­ti­ran ko­šar­ka­ški te­ren i po­sta­vlje­na tar­tan pod­lo­ga, a u cen­tru Voj­ke iz­vo­de se ra­do­vi na ure­đe­nju par­ka s let­njom bi­nom. U No­voj Pa­zo­vi u Ko­lu­bar­skoj uli­ci u to­ku su ra­do­vi na za­ce­vlje­nju ki­šnog ka­na­la ko­ji je pred­sta­vljao ve­li­ki pro­blem za sta­nov­ni­ke u tom de­lu gra­da. Ra­do­vi na pri­pre­mi za bu­du­ći park i mi­ni deč­je igra­li­šte u ovom me­stu iz­vo­de se u Uli­ci Mi­lo­ša Ob­li­li­ća.
U No­voj Pa­zo­vi ure­ću­je se unu­tra­šnji pro­stor u sa­li za ven­ča­nja i po­moć­nim pro­sto­ri­ja­ma, dok je na te­re­nu FK “Rad­nič­ki” u to­ku iz­grad­nja po­moć­nog te­re­na s re­flek­to­ri­ma i ve­štač­kom tra­vom. A jed­na od naj­zna­čaj­ni­jih in­ve­sti­ci­ja, po­red ras­kr­sni­ce u Sta­roj Pa­zo­vi, je iz­grad­nja ba­zen­skog kom­plek­sa iz­me­đu Sta­re i No­ve Pa­zo­ve či­ja će pr­va fa­za bi­ti go­to­va do kra­ja go­di­ne. U pr­voj fa­zi ura­đe­no je 95 od­sto pla­ni­ra­nih ra­do­va. Pre­o­sta­lo je da se za­vr­še ke­ra­mič­ki ra­do­vi u ba­ze­ni­ma i za­vr­ši unu­tra­šnjost za­tvo­re­nog objek­ta. Ov­de ra­do­vi, ka­ko re­če pred­sed­nik op­šti­ne ne ka­sne, jer se „ra­di te­melj­no i kva­li­tet­no i ono što je sa­svim si­gur­no je, da će sle­de­ćeg le­ta na­ši gra­đa­ni mo­ći ov­de da se ku­pa­ju“. Na ras­po­la­ga­nju će ima­ti 1.500 kva­dra­ta vo­denh po­vr­ši­na, a in­ve­sti­ci­ja je vred­na oko 325 mi­li­o­na di­na­ra.
Na kra­ju obi­la­ska gra­di­li­šta, za­do­vo­ljan onim što je ura­đe­no, pred­sed­nik Jo­vić je re­kao: “mi­slim da za­i­sta ne po­sto­ji op­šti­na u Sr­bi­ji u ko­joj ima ve­ćih in­ve­sti­ci­ja od na­še. Je­su kri­zna vre­me­na, ali na­čin na ko­ji se ra­di po­ka­zu­je da se i u kri­znim vre­me­ni­ma mo­gu za­vr­ša­va­ti ve­li­ke in­ve­sti­ci­je“.

G. Maj­sto­ro­vić

Kategorije Stara Pazova