Cen­tar vi­so­ke teh­no­lo­gi­je za­po­sli­će do­ma­će struč­nja­ke

Ministri Dulić i Ćirić sa predsednikom Jovićem

Stara Pazova – U in­du­strij­skoj zo­ni u bli­zi­ni Ku­će fud­ba­la 21. ok­to­bra po­lo­žen je ka­men te­me­ljac za iz­grad­nju Pro­iz­vod­no-is­tra­ži­vač­kog i edu­ka­tiv­nog cen­tra pre­sti­žne Ne­mač­ke kom­pa­ni­je „Mil­ba­u­er teh­no­lo­džis“ ko­ja se ba­vi mi­kro­e­lek­tro­ni­kom, teh­no­lo­gi­jom za pro­iz­vod­nju iden­ti­fi­ka­ci­o­nih do­ku­me­na­ta i RFID si­ste­mi­ma. Za­hva­liv­ši se gra­đa­ni­ma Sr­bi­je, op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va i srp­skoj Vla­di, vla­snik, go­spo­din Jo­zef Mil­ba­u­er je is­ta­kao da je ovo jed­na ve­li­ka in­ve­sti­ci­ja s ko­jom se po­ka­zu­je sprem­nost ove Ne­mač­ke kom­pa­ni­je da ula­že i raz­vi­ja svo­je pro­jek­te na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je.

– Ova fa­bri­ka ko­ju, upra­vo gra­di­mo, tre­ba­la bi da bu­de za­vr­še­na do mar­ta, a u pot­pu­no­sti opre­mlje­na do apri­la 2012. go­di­ne gde će bi­ti za­po­sle­no od 150 do 200 struč­nja­ka – re­kao je go­spo­din Mil­ba­u­er i za­hva­lio se pred­sed­ni­ku sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ra­nu Jo­vi­ću i Vla­di Re­pu­bli­ke Sr­bi­je na uka­za­nom po­ve­re­nju. Pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić uz za­hval­nost mi­ni­stru eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja Ne­boj­ši Ći­ri­ću i mi­ni­stru ži­vot­ne sred­ne, ru­dar­stva i pro­stor­nog pla­ni­ra­nja Oli­ve­ru Du­li­ću, SI­E­PI i lju­di­ma iz kom­pa­ni­je „Mil­ba­u­er“ što su do­šli u Sta­ru Pa­zo­vu, s po­no­som je is­ta­kao da je „ovo ve­li­ki dan za Sta­ru Pa­zo­vu i ve­li­ki dan za Sr­bi­ju“. – Uve­ren sam da će­mo već u mar­tu sle­de­će go­di­ne bi­ti sve­do­ci jed­nog naj­sa­vre­me­ni­jeg Teh­no­lo­škog par­ka u ovom de­lu Evro­pe – re­kao je pred­se­nik Jo­vić i iz­ra­zio za­hval­nost svi­ma ko­ji uče­stvu­ju u re­a­li­za­ci­ji po­me­nu­te in­ve­sti­ci­je.

Za mi­ni­stra Oli­ve­ra Du­li­ća, gra­di­li­šte Teh­no­lo­škog par­ka u Sta­roj Pa­zo­vi ko­ji će bi­ti je­din­stven u ovom de­lu Evro­pe i ko­ji će za­po­sli­ti do­ma­će sruč­nja­ke, sim­bo­li­zu­je efi­ka­snost lo­kal­ne ad­mni­stra­ci­je u iz­da­va­nju neo­p­hod­nih do­ku­me­na­ta za grad­nju, pri­la­go­đe­nost Ured­be ko­ja de­fi­ni­še ustu­pa­nje dr­žav­nog ze­mlji­šta is­pod ce­ne (uko­li­ko stu­di­ja iz­vo­dlji­vo­sti po­ka­že to oprav­da­nim), in­ve­sti­to­ri­ma ko­ji za­po­šva­va­ju ve­li­ki broj lju­di ili mla­de vi­so­ko­o­bra­zva­ne struč­nja­ke kao što je je slu­čaj s „Mil­ba­u­e­rom“ i po­tvr­da da su dr­žav­ne sub­ven­ci­je za otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, da­le mo­guć­nost in­ve­sti­to­ri­ma da do­đu u Sr­bi­ju. Po pi­ta­nju efi­ka­sno­sti op­štin­skih ad­mi­ni­stra­ci­ja na iz­da­va­nju gra­đe­vin­skih do­zvo­la, Du­lić je is­ta­kao Sta­ru Pa­zo­vu, kao pri­mer dru­gim op­šti­na­ma u Sr­bi­ji.

Polaganje kamena temeljca za izgradnju Tehnološkog parka kompanije „Milbauer“

– Ako ne­ko že­li da gra­di, on­da ne­ka do­đe u Sta­ru Pa­zo­vu i uve­ri se, ka­ko se to br­zo re­ša­va – na­gla­sio je Du­lić i do­dao da je i ovo do­kaz da Za­kon o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji „do­bro funk­ci­o­ni­še“.

Ne­boj­ša Ći­rić, mi­ni­star eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja je ka­zao da su ovu in­ve­sti­ci­ju po­dr­ža­li jer će se u Te­ho­lo­škom cen­tru za­po­sli­ti vi­so­ko­o­bra­zo­va­ni gra­đa­ni Sr­bi­je ko­ji će ima­ti pri­li­ku da svo­ju pa­met su­štin­ski pri­me­ne ov­de u Pa­zo­vi, ali i da svo­je zna­nje kon­kret­no na od­re­đe­nim pro­iz­vo­di­ma iz­ve­zu i dru­ge ze­mlje sve­ta. -Od­lu­ka kom­pa­ni­je „Mil­ba­u­er“ da ovu in­ve­sti­ci­ju ura­di u Sr­bi­ji, po­ka­zu­je da in­te­re­so­va­nje in­ve­sti­to­ra i da­lje po­sto­ji – re­kao je Ći­rić. Di­rek­tor eko­nom­skog ode­lje­nja Ne­mač­ke am­ba­sa­de Ar­tur Her­tle osvr­nuo se na ne­mač­ke in­ve­sti­ci­je u na­šoj ze­mlji i na­gla­sio da je Ne­mač­ka va­žan tr­go­vin­ski part­ner Sr­bi­ji.- Kao što vi­di­te Sr­bi­ja je­ste i osta­je in­te­re­sant­na lo­ka­ci­ja za ne­mač­ke kom­pa­ni­je, a ta­ko­đe, po­sto­ji i po­ten­ci­jal za in­ten­zi­vi­ra­nje in­ve­sti­ci­o­nih ak­tiv­no­sti – is­ta­kao je Her­tle.

Bo­ži­dar La­ga­nin, di­rek­tor SI­E­PA, uz če­stit­ke za po­če­tak iz­grad­nje Teh­no­lo­škog par­ka u Sta­roj Pa­zo­vi, re­kao je da i ta in­ve­sti­ci­ja po­tvr­đu­je da „Sr­bi­ja ima iz­u­ze­tan in­ve­sti­ci­o­ni po­ten­ci­jal“.

– Naš uspeh je oči­gle­dan. Ovo je am­bi­ci­o­zan pro­je­kat ko­ji se br­zo od­vi­ja. Sad nam sa­mo pre­o­sta­je da de­li­ma po­ka­že­mo re­a­li­za­ci­ju i da­jem vam obe­ća­nje da će­mo is­pu­ni­ti sva va­ša oče­ki­va­nja, re­kao je na kra­ju ce­re­mo­ni­je u Sta­roj Pa­zo­vi Bo­jan Sto­ja­di­no­vić, di­rek­tor „Mil­ba­u­e­ra“ u Sr­bi­ji.

G.Maj­sto­ro­vić

Kategorije Stara Pazova